VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland en de Postcode Loterij: helpen vluchtelingen aan een nieuw bestaan

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Als onafhankelijke organisatie zet VluchtelingenWerk zich in voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Zij moesten huis en haard ontvluchten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie.

VluchtelingenWerk Nederland wordt sinds 1990 door de Nationale Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft VluchtenlingenWerk Nederland van de loterij 265,2 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten. Het geld dat VluchtelingenWerk ontvangt zet zij in voor de begeleiding van vluchtelingen tijdens hun asielprocedure en bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. De bijdrage van de Postcode Loterij waarborgt de onafhankelijkheid van VluchtelingenWerk en helpt om het werk voor vluchtelingen handen en voeten te geven.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van VluchtelingenWerk Nederland en zie welke extra projecten er konden worden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor VluchtelingenWerk Nederland

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook VluchtelingenWerk Nederland blijven steunen. Hierdoor kan VluchtelingenWerk zich sterk blijven maken voor een ruimhartig beleid voor asielzoekers en vluchtelingen en draagvlak voor hun bescherming in de samenleving. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van VluchtelingenWerk Nederland

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdragebijdrage heeft VluchtelingenWerk Nederland ook extra schenkingen financiering voor bijzondere projecten van de Postcode Loterij ontvangen. Zie hieronder meer informatie over de projecten die hierdoor mogelijk zijn gemaakt.

Eenmalige extra bijdrage – € 1.000.000,-

Met name de burgeroorlog in Syrië zorgt dit jaar voor een ongebruikelijk hoge toestroom van vluchtelingen naar ons land. VluchtelingenWerk Nederland helpt de vluchtelingen aan wie asiel wordt verleend. Met een eenmalige extra bijdrage van de loterij kan de organisatie meer vrijwilligers werven en het grote aantal extra vluchtelingen in Nederland hulp bieden bij gezinshereniging en begeleiden tijdens hun verblijf in asielzoekerscentra. Lees meer

Extra project 2013 – € 3.020.00,- – Startbaan

Extra project 2013 – € 3.020.00,- – Startbaan

Startbaan is een initiatief van VluchtelingenWerk Nederland en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, dat vluchtelingen extra hulp biedt in het verkrijgen van een stageplek of baan. Het driejarige project wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Postcode Loterij. Lees meer

Extra project – De Werkelijkheid

Extra project – De Werkelijkheid

Van 2009 tot 2012 zijn vele vluchtelingenkunstenaars, bewoners van asielzoekerscentra en omwonenden met elkaar verbonden geweest via ‘De Werkelijkheid’. Een gezamenlijk project van de Vrolijkheid, UAF en VluchtelingenWerk, dat met steun van de Nationale Postcode Loterij en de enthousiaste inzet van velen werkelijkheid werd. Lees meer

Meer over VluchtelingenWerk Nederland›

Hoe gaat VluchtelingenWerk Nederland te werk?

  • Individuele begeleiding tijdens de asielprocedure
    VluchtelingenWerk Nederland licht asielzoekers voor over de asielprocedure en biedt in de opvangcentra juridische begeleiding en een luisterend oor. Tijdens de behandeling van de asielaanvraag analyseren medewerkers van VluchtelingenWerk ook het vluchtverhaal van de asielzoeker. Op basis van deze informatie adviseren zij de asielzoeker wat hij of zij kan doen om het asielverzoek te onderbouwen. Vervolgens heeft de asielzoeker gesprekken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die een medewerker van VluchtelingenWerk desgevraagd bijwoont. Asieladvocaten worden door VluchtelingenWerk ondersteund met een helpdesk, databank en publicaties.
  • Hulp bij integratie in Nederland
    Als een vluchteling mag blijven, dan helpen de vrijwilligers van VluchtelingenWerk Nederland bij de eerste noodzakelijke stappen in onze ingewikkelde maatschappij. Vluchtelingen spreken dan nog amper Nederlands, maar moeten wel in korte tijd ongelooflijk veel regelen. Een nieuw bestaan opbouwen in een nieuw land valt niet mee. Dat geldt zeker voor een vluchteling, die vaak al een moeilijke periode achter de rug heeft en niet kan terugvallen op familie of vrienden. In dit doolhof wijzen vrijwilligers van VluchtelingenWerk vluchtelingen de weg naar instanties en bieden ondersteuning bij de inburgering en de eventuele aanvraag voor gezinshereniging.
  • Inzetten voor lobby en draagvlak voor vluchtelingen
    De kracht van VluchtelingenWerk is dat de organisatie door de individuele begeleiding van vluchtelingen door vrijwilligers, precies weten wat er speelt in de praktijk. Zij zetten zich in voor een rechtvaardig asielbeleid en overleggen daarvoor regelmatig met politici, ministeries en andere betrokken instanties, ook op Europees gebied. Daarnaast zet VluchtelingenWerk zich in voor het vergroten van het draagvlak voor vluchtelingen in de Nederlandse maatschappij, het ondersteunen van de asieladvocatuur en een goed asiel- en integratiebeleid.
Steun onze goede doelen en speel mee ›