Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK en Vogelbescherming Nederland - ‘Droomfondsproject Haringvliet’

De bouw van de Haringvlietdam in 1970 zorgde ervoor dat de biodiversiteit in de Haringvliet sterk achteruit is gegaan. Het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK en Vogelbescherming Nederland willen samen met Sportvisserij Nederland en Staatsbosbeheer het tij keren. Zij dromen van unieke, nieuwe getijdennatuur in de monding van de Rijn en de Maas. In deze natuur moeten zeezoogdieren, vissen en trekvogels hun voedsel- en kraamkamers terugvinden en mensen een prachtige natuurbeleving krijgen. De organisaties ontvingen in 2015 13,5 miljoen euro voor het Droomfondsproject Haringvliet.

De achtergrond

Het Haringvliet. Je zou bijna vergeten dat dit de monding is van twee grote Europese rivieren: de Rijn en de Maas. Een delta waar het getij en de natuurlijke overgang van zoet rivierwater naar zout zeewater voor een karakteristieke natuur en soortenrijkdom zorgden. Waar trekvogels zich konden opvetten voor hun lange migratietochten, en waar trekvissen toegang hadden tot het Europese achterland.

Ooit, want de voltooiing van de Haringvlietdam in 1971 bracht hier verandering in. Het water- en deltaleven kwam tot stilstand. Trekvissen konden de rivieren niet meer bereiken en unieke planten- en diersoorten verdwenen. Het Haringvliet verloor haar betekenis als kweekkamer en monding van twee grote Europese rivieren.  

Nu ontstaat er voor dit gebied een unieke kans! In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Vissen kunnen weer tussen zee en rivier trekken en er ontstaat een geleidelijke overgang tussen zoet en zout water, een brakwaterzone waar getijdennatuur kan floreren.

De aanpak

Met het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen keert de natuurlijke habitat niet vanzelf terug. Met gerichte maatregelen voor natuurherstel en toerismeontwikkeling sorteren zes natuurorganisaties voor op de opening van de Haringvlietsluizen. De delta krijgt ecologisch én economisch een impuls. Dankzij de bijdrage van de loterij komt er aan beide zijden een groene zoom met natuurlijke oevers waar oorspronkelijke dier- en plantensoorten zich thuis voelen. Ook wordt er gewerkt aan het herstel van schelpdierbanken in de monding van het Haringvliet en de terugkeer van de Europese Atlantische steur.

Het Haringvliet wordt weer de natuurparel om trots op te zijn en waar de mens van kan genieten. Er komen unieke recreatieve voorzieningen. Zo wordt er gewerkt aan een vaarverbinding vanuit hartje Rotterdam en Dordrecht naar het Haringvliet. En er komt een vogelspiekkoepel die mensen een unieke inkijk geeft in het rijke vogelleven. Als voortuin van de regio Rotterdam biedt dit kansen voor een economische impuls voor de Zuid-Hollandse eilanden. 

Stand van zaken

Na het ontvangen van de droomfondsbijdrage werken de zes samenwerkende natuurorganisaties er hard aan om de droom werkelijkheid te maken. Het project is opgesplitst in zes deelprojecten waarin de zes organisaties in teams aan samenwerken. De projectorganisatie staat en er zijn mooie eerste resultaten geboekt. Zo zijn er in juni 2015 tientallen gezenderde steuren uitgezet in opmaat naar terugkeer van deze zeldzame, iconische trekvis. In maart 2016 is een overeenkomst getekend waarmee ruim 70 hectare unieke getijdennatuur kan worden ontwikkeld. Eveneens in maart 2016 zijn de eerste schelpdieren te water gelaten voor een unieke proef gericht op herstel van schelpdierbanken in de voordelta.

Voor meer informatie zie www.haringvliet.nu.

Bekijk de animatie voor een korte uitleg van de verschillende aspecten van het Droomfondsproject Haringvliet:


Nieuws: