• 'Neushoorns zijn goud waard'

    Neushoorns

Eenmalige Schenkingen 2006

Van de totale netto-opbrengst over 2005 van € 210 miljoen heeft de Postcode Loterij € 5,7 miljoen toegewezen aan éénmalige schenkingen. De Postcode Loterij wil op deze manier initiatieven steunen die nog niet binnen het reguliere circuit zijn gevestigd, en/of een eenmalige push nodig hebben om tot (verdere) ontwikkeling te komen. Dit kunnen ook meer risicovolle initiatieven zijn, die potentieel een enorm positief effect hebben op de doelstellingen waar de loterij voor staat.

Buurtlink.nl | € 2.700.000,-

Buurtlink.nl wil een hernieuwde sociale samenhang realiseren.

Buurtlink.nl wil een hernieuwde sociale samenhang realiseren door een contentplatform, een lokale 'nieuwsgenerator', op te zetten. Bij het intoetsen van de postcode volgt direct het laatste nieuws voor en door de buurt. Buurtlink.nl zorgt voor gebruikersgemak en uniformiteit waardoor de kwaliteit van het lokale nieuws zal toenemen en mensen sneller geneigd zijn om van Buurtlink.nl gebruik te maken. Ook voor (lokale) goede doelen biedt Buurtlink.nl een aanknopingspunt. Op deze wijze geeft Buurtlink.nl vitale verbindingen in onze samenleving een impuls.

OASE Foundation | € 2.500.000,-

Biosaline landbouw is een technologische innovatie die oplossingen biedt voor verzilte gebieden.
Biosaline landbouw is een technologische innovatie die oplossingen biedt voor verzilte gebieden.

Verzilting en de daaropvolgende verwoestijning bedreigen miljoenen hectaren landbouwgebied: ongeveer 40% van het aardoppervlak wordt door verzilting bedreigd. Biosaline landbouw is een technologische innovatie die oplossingen biedt voor verzilte gebieden. Sinds 1998 is de Nederlandse B.V. Ocean Desert Enterprises (ODE) bezig met de ontwikkeling van deze tak van landbouw. De commerciële implementatie van biosaline landbouw loopt echter nog steeds ver achter op de wetenschappelijke resultaten. ODE heeft in 2005 de OASE Foundation opgericht om de kloof tussen de wetenschappelijke resultaten en de markt te dichten.

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van biosaline landbouw. Biosaline landbouw biedt oplossingen door:

  • het gebruik van brak en zout water door de landbouw;
  • het kweken van zouttolerante en zoutwater-gewassen. Deze gewassen kunnen dienen als voedsel, veevoer, biomassa en landschapselementen (parken, tuinen, golfbanen).

St. Nederlands Cultuurlandschap | € 500.000,-

Het veiligstellen van het landschap op lokaal en regionaal niveau.
Het veiligstellen van het landschap op lokaal en regionaal niveau.
Decennialang heeft de zorg om het landschap zich vooral geuit in het aankopen van gebieden door grote natuurbeheerorganisaties. Hierdoor zijn waardevolle gebieden 'veiliggesteld', maar helaas is de conclusie dat de kwaliteit van het landschap in het algemeen nog steeds verslechtert. Veel eeuwenoude landschapselementen staan niet in beschermde gebieden waar dus ook geen subsidieregelingen zijn om boeren en grondeigenaren tegemoet te komen. De organisaties die zich bezighouden met het veiligstellen van het landschap doen dit vooral op lokaal en regionaal niveau.

Het Deltaplan voor het landschap - een initiatief van Stichting Nederlands Cultuurlandschap - wil dit groots gaan aanpakken voor heel Nederland: een EHS (Ecologische Hoofd Structuur) voor het landschap. Het plan voorziet in de omvorming van de 200.000 kilometer perceelsrand van akkers en weilanden in Nederland in heggen, wallen, bloemrijke akkerranden, sloten en andere typen landschapselementen. Het Deltaplan kent eenmalige aanlegkosten en vervolgens een eeuwigdurende onderhoudsplicht. Dit vergt een investering van 600 euro miljoen per jaar.