• 'Neushoorns zijn goud waard'

    Neushoorns

Eenmalige schenkingen 2011

Van de totale netto-opbrengst over 2010 van ruim € 270 miljoen heeft de Postcode Loterij ruim € 27,3 miljoen toegewezen aan eenmalige schenkingen. De Postcode Loterij wil op deze manier initiatieven steunen die nog niet binnen het reguliere circuit zijn gevestigd, en/of een eenmalige push nodig hebben om tot (verdere) ontwikkeling te komen. Dit kunnen ook meer risicovolle initiatieven zijn, die potentieel een enorm positief effect hebben op de doelstellingen waar de loterij voor staat.

Nationaal Park de Hoge Veluwe | €1.500.000,-

Bannerfoto Hoge Veluwe

Het Nationale Park de Hoge Veluwe is met 5400 hectare het grootste particulier beheerde natuurgebied in Nederland. De Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe is 75 jaar geleden opgericht om de nalatenschap en het gedachtegoed van het echtpaar Kröller-Müller te behouden. De stichting heeft als doel om de unieke combinatie natuur, kunst en architectuur op de Hoge Veluwe in zelfstandigheid te bewaren en bezoekers hiervan te laten genieten.

De loterij investeert graag in dit particuliere park om de natuur & landschap pijler van het ambitieuze toekomstplan te realiseren. De stichting werkt zonder winstoogmerk en is voor de exploitatie niet afhankelijk van subsidies. Het park haalt 85% van haar inkomsten uit entreegelden. Jaarlijks bezoeken 500.000 mensen het gebied. Nergens in Nederland is de biodiversiteit zo groot als op de Hoge Veluwe.

Vereniging Kust en Zee | € 1.250.000,-

Vereniging Kust & Zee onder water
De Noordzee is het grootste natuurgebied van Nederland. Ondanks de omvang is dit niet algemeen bekend bij het grote publiek. Alleen de Waddenzee heeft de status van beschermd gebied. Over het beschermen van andere delen van de Noordzee wordt vooral gepraat maar zijn nog geen concrete stappen gezet.

In dit project 'Gezonde Zee' gaat de vereniging Kust & Zee de wrakken met hulp van duikers en bergers schoonmaken. Daarnaast werkt de organisatie samen met de vissers en de sportvissersbond om biolijnen en loodvervangers te introduceren. Onderwaterfilms van Klaudie Bartelink laten op een aansprekende manier zien hoe mooi het onderwaterleven in de Noordzee is. In Sealife en op een centrale plek op de pier in Scheveningen gaat Vereniging Kust & Zee deze onderwaterfilms tonen en op een positieve manier aandacht vragen voor de Noordzee en de scheepswrakken.

Rafa Nadal Foundation | € 1.000.000,-

Rafael Nadal en zijn RafaNadal Foundation
De Rafa Nadal Foundation heeft als belangrijkste doelstellingen de financiering van sportfaciliteiten en onderwijs voor kinderen die het minder getroffen hebben en de promotie van sport en lichamelijke gezondheid onder jongeren.

De organisatie werkt samen met de Spaanse afdeling van SOS Kinderdorpen (Aldeas Infantiles SOS). De komende drie jaar ontwikkelt en implementeert de Rafa Nadal Foundation met SOS het programma 'Integratie & Sport'. Het Integratie & Sport-programma is gericht op de technische kant van sportbeoefening. Het is vooral een sociaal-pedagogisch programma dat bijdraagt aan de lichamelijke, intellectuele, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het programma kan overal ter wereld worden uitgevoerd.

Nationaal Park Zuid-Kennemerland | € 950.000,-

Het Zuid Kennemerland

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland ligt midden in de Randstad. Het gebied kenmerkt zich door duinen, binnenduinpolders en veenpolders en heeft bijzondere cultuurhistorische elementen zoals landgoederen en bunkers. De Waterleidingduinen zijn ontstaan in de 11e tot 18e eeuw en liggen op duizenden jaren oude strandwallen van het oude duinlandschap. In dit duingebied wordt regenwater op natuurlijke wijze gefilterd door het duinzand. Sinds 1847 voorziet de Duin-Watermaatschappij Amsterdam van drinkwater. De Gemeente Amsterdam nam in 1896 de watermaatschappij over en is nog steeds de eigenaar.

Door het verbinden van de Waterleidingduinen en Park Zuid-Kennemerland ontstaat een natuurgebied van 8000 hectare. Het ecoduct is een belangrijke schakel voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. Met de bijdrage van de loterij is de financiering van het ecoduct rond en kan begonnen worden met de bouw. Juist in de tijd dat de verbindingen in de EHS onder druk staan, helpt de loterij graag deze belangrijke verbinding te realiseren.

Club Madrid | € 500.000,-

Logo Club de Madrid
Club de Madrid bestaat uit 79 prominente oud-politici uit 50 verschillende landen variërend van Bill Clinton en Michail Gorbatsjov tot Wim Kok. Zij dragen actief de boodschap uit dat democratie het leven van mensen verbetert. De organisatie maakt praktische programma’s om overheden te helpen bij het vaak lastige democratiseringsproces en geeft daarnaast advies en steun aan landen, instituten en individuen om dit proces mogelijk te maken.

In de programma's van de Club de Madrid deelt zij de ervaringen van hun leden, de oude politieke leiders, op dit terrein van democratisering. Met deze eenmalige bijdrage van de loterij kan de organisatie op meer uitnodigingen ingaan van landen die actief om hulp vragen om democratie in hun land te realiseren.

CoMensha | € 500.000,-

Logo Comensha La Strada Nederland
CoMensha is het Coördinatiecentrum Mensenhandel. De organisatie is het landelijke meldpunt voor de centrale aanmelding, plaatsing en registratie van slachtoffers van mensenhandel. De organisatie heeft een nieuw cliëntvolgsysteem nodig waarmee de diverse hulporganisaties de slachtoffers beter kunnen volgen en begeleiden.

CoMensha wil een cliëntvolgsysteem ontwikkelen waarin relevante informatie voor alle instanties toegankelijk wordt. Dit is nodig om de slachtoffers van mensenhandel beter te begeleiden. De loterij heeft de afgelopen jaren diverse organisaties op het terrein van mensenhandel gefinancierd. Daarom draagt de loterij graag bij aan de realisatie van dit nieuwe systeem.