• 'Neushoorns zijn goud waard'

    Neushoorns

Eenmalige Schenkingen 2012

Van de totale netto-opbrengst over 2011 van € 284 miljoen heeft de Postcode Loterij € 11 miljoen toegewezen aan eenmalige schenkingen. De Postcode Loterij wil op deze manier initiatieven steunen die nog niet binnen het reguliere circuit zijn gevestigd, en/of een eenmalige push nodig hebben om tot (verdere) ontwikkeling te komen. Dit kunnen ook meer risicovolle initiatieven zijn, die potentieel een enorm positief effect hebben op de doelstellingen waar de loterij voor staat.

Postcode Lottery Project Oceans II | € 3.000.000,-

Lang leve de Oceanen

Project Oceans II van de Postcode Loterij

In 2009 kende de Postcode Loterij € 7 miljoen toe aan het eerste deel van dit ambitieuze project van het Wereld Natuur Fonds, de Marine Stewardship Council (MSC) en Greenpeace om de problemen rond de oceanen aan te pakken en de problematiek in de schijnwerpers te zetten.

Oceanen beslaan tweederde van de wereld en spelen een belangrijke rol in het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Door gas- en oliewinning, diepzeemijnbouw, vervuiling en overbevissing zijn veel vissoorten al uitgestorven, verdwijnt koraal en zijn de voorspellingen over de toekomst van de oceanen somber. Juist omdat de oceanen van niemand zijn, is de leidende rol van het maatschappelijk middenveld noodzakelijk en passend.

In het project werken het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace en MSC aan drie thema’s: bescherming van het leven in de oceanen, verduurzaming van de visindustrie en de vergroting van de markt voor duurzaam gevangen vis. De werkzaamheden van de drie organisaties zijn complementair aan elkaar. Dat is in de afgelopen twee jaar ook gebleken. Door de druk die Greenpeace uitoefent op overheden en de visindustrie kan het Wereld Natuur Fonds in overleg met deze partijen zeereservaten instellen en duurzame vismethodes aanreiken. Vervolgens kan MSC de vissers die deze duurzame vismethodes adopteren het ecolabel geven en consumenten aansporen om voor duurzaam gevangen vis te kiezen.

De drie organisaties hebben in de eerste fase van project concrete resultaten geboekt:
680 vissersschepen die varen op het oostelijk deel van de Stille Oceaan zijn de afgelopen twee jaar overgegaan op schildpadvriendelijke vismethodes. Zes beschermde zeereservaten die bij elkaar ruim 285.000 km2 beslaan zijn gerealiseerd in de Atlantische Oceaan door de zogenaamde OSPAR landen, 15 Europese landen die met hun westkust aan een zee grenzen. Alle supermarktketens in Groot-Brittannië hebben toegezegd in 2016 alleen nog maar duurzaam gevangen tonijn te verkopen.

Met de verlenging van het project met 1 jaar kunnen de drie organisaties nog een aantal grote stappen zetten.

Cradle to Cradle Products Innovation Institute | € 2.000.000,-

Products Innovatino Institute van Cradle to Cradle

Tien jaar geleden verscheen het boek ‘Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things’ van William McDonough en Michael Braungart. De kern van het principe is dat afval voedsel is. Alle gebruikte materialen zijn na hun leven in het ene product, grondstof voor een ander product. Hierbij treedt geen kwaliteitsverlies op en alle restproducten kunnen hergebruikt worden of zijn milieuneutraal. De kringloop is dan compleet.

Veel producten worden op dit moment gemaakt van grondstoffen die slecht zijn voor (de gezondheid van) mens en natuur en bovendien ook niet opnieuw te gebruiken zijn. Negentig procent van de consumentenproducten verdwijnt binnen 6 maanden in de prullenbak. Het Cradle to Cradle Instituut wil de wereldwijde transformatie leiden in de wijze waarop we produceren. Alle informatie over Cradle to Cradle is voor iedereen toegankelijk via het instituut.

Met deze bijdrage kan het instituut zich richten op het meer integreren van Cradle to Cradle binnen de chemische industrie, de ontwikkeling van nieuwe producten die volgens het principe gemaakt zijn en de zoektocht naar materialen die je opnieuw kan gebruiken. Het instituut wil graag een vestiging openen in Nederland om vanuit hier de Europese markt beter te bedienen. Daarnaast wil het instituut jaarlijks alle Cradle to Cradle voorlopers bij elkaar brengen, een materiaal-innovatiewedstrijd uitschrijven en producten voor de bebouwde omgeving ontwikkelen.

Hand in Hand International | € 1.000.000,-

Geen armoede maar banen

Eenmalige Schenkingen 2011

Hand in Hand International is in 2006 opgericht om armoede te bestrijden door banen te creëren. Het doel is om 10 miljoen banen te realiseren. Mensen die werken hebben meer voedselzekerheid, meer en betere scholen, toegang tot medicijnen en zorg, betere huisvesting en meer betrokkenheid bij de gemeenschap.

De organisatie werkt met een speciaal ontwikkelde methode om werk te creëren. De methode wordt op maat gemaakt voor iedere lokale situatie, maar de volgende vier basiselementen zijn vast onderdeel van het plan van aanpak: sociale mobilisatie, trainingen, toegang tot kredieten en hulp bij het vinden van groeimarkten.

Met deze methode heeft Hand in Hand International in haar vijfjarige bestaan al meer dan 860.000 banen gerealiseerd. Hierdoor zijn de levensomstandigheden van bijna 3,5 miljoen mensen structureel verbeterd. Met de bijdrage van de loterij kan de organisatie 35.000 tot 40.000 banen in India creëren.

Stichting Urgenda | € 1.000.000,-

Samen Sneller Duurzaam

Actie Urgenda

Urgenda is een actieorganisatie voor duurzaamheid met als missie Nederland sneller duurzaam te maken. De organisatie heeft een concreet actieplan waarin ze koplopers verbindt en helpt met het opschalen van hun projecten. Wetenschappers als Pier Vellinga en Jan Rotmans, ondernemers als Anne-Marie Rakhorst en Coen van Oostrom en mediamensen als Beau van Erven Dorens en Pieter Hilhorst zijn actieve platformleden die zich regelmatig inzetten voor Urgenda met hun eigen expertise. Daarnaast maakt Urgenda de duurzaamheidsbeweging zichtbaar voor het Nederlandse publiek.

Urgenda weet op een frisse wijze de oplossingen voor een duurzame samenleving op te schalen en onder de aandacht te brengen bij een breed publiek.

Stichting De Noordzee | € 1.000.000,-

Stichting de Noordzee op het strand

Stichting De Noordzee zet zich al 30 jaar in voor het grootste natuurgebied van Nederland: de Noordzee. De stichting wil een schone en gezonde zee vol vis en ander leven. De focus van de projecten ligt op duurzame vis, schone scheepvaart, afvalvrije zee & stranden en ruimte voor natuur. Met de lancering van de VISwijzer en de aanscherping van de verdragen over uitlaatgassen en het dumpen van afval vanaf schepen staat de organisatie aan de basis van oplossingen voor een schone en gezonde zee.

De eenmalige bijdrage van de loterij wil de stichting aanwenden voor de verdere transitie naar volledig duurzame visserij, het weren van afval en plastic uit zee, opruimen van de stranden en de realisatie van een robuust netwerk van beschermde gebieden en goede soortenbescherming van haaien, roggen en bruinvissen. Ook het verder uitrollen van het gebruik van de uit Zweden overgenomen Clean Shipping Index – een effectief instrument waarmee ladingeigenaren de milieuprestaties van scheepseigenaren kunnen meten en vergelijken – staat hoog op de wensenlijst.

Stichting De Noordzee is een nationale spin in het web van de mondiale bescherming van de zeeën en oceanen die de loterij graag ondersteunt.

Both ENDS | € 1.000.000,-

Versterken lokale milieuorganisaties

Eenmalige Schenkingen 2011

Sinds de oprichting in 1986 heeft Both ENDS honderden milieuorganisaties in het zuiden ondersteund. Met advies, het opzetten van netwerken, het leggen van contacten en het bekendheid geven aan het werk van deze organisaties, nationaal en internationaal, bij politici en bedrijven. Met de capaciteitsversterking van deze lokale milieuorganisaties speelt Both ENDS al jaren achter de schermen een belangrijke rol in de bescherming van natuur & milieu in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Oost-Europa.

Lokale milieuclubs spelen een belangrijke, maar niet altijd zichtbare rol voor de mondiale duurzaamheid. Both ENDS zorgt dat deze organisaties het netwerk, de middelen en de capaciteit hebben om hun werk goed te kunnen doen. Met de steun van de loterij kan Both ENDS haar werkzaamheden in o.a. de oude Russische staten intensiveren. De steun zorgt ervoor dat Both ENDS samen met partners in de regio 15 lokale organisaties 3 jaar lang kan begeleiden, trainen en financieren.

Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken | € 1.000.000,-

Bewonersbedrijven

Eenmalige Schenkingen 2011

Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) is een onafhankelijke vereniging van bewoners die actief zijn in de aandachtswijken van de grote steden. Samen met een kleine professionele staf begeleiden de bewonersverenigingen activiteiten en projecten voor en door bewoners en werken zij samen met professionele partijen aan het verbeteren van de leefbaarheid van hun wijk.

Naar voorbeeld van de succesvolle Engelse ‘community enterprises’ wil LSA ook in Nederland ‘bewonersbedrijven’ op gaan zetten. In Engeland richten deze particuliere ondernemingen van bewoners zich op economische en sociale ontwikkelingen van hun wijk. Ze zijn onafhankelijk, maar werken samen met de lokale overheid, instellingen en bedrijven. Ze genereren inkomsten door de exploitatie van gebouwen, bijdragen van deelnemers en fondsen. Met deze inkomsten financieren ze de activiteiten in de buurt. Na een uitgebreide procedure zijn 14 initiatieven van zeer gemotiveerde bewoners door het land geselecteerd. Van Alkmaar tot Arnhem en van Hengelo tot Eindhoven. De bewonersbedrijven bieden een kans om op een nieuwe, ondernemende manier de samenhang in wijken te versterken.

WOMEN Inc. | € 500.000

Vrouwenplatform

Eenmalige Schenkingen 2011

WOMEN Inc. is een onafhankelijk platform gericht op vergroting van de rol en participatie van vrouwen in de samenleving. WOMEN Inc. organiseert bijeenkomsten, festivals, acties en netwerken waarin vrouwen, mannen, bedrijven, overheden en instanties zijn vertegenwoordigd om verandering te bewerkstelligen in het belang van vrouwen en in het belang van de maatschappij in haar geheel. De kracht van WOMEN Inc. zit in de diversiteit van haar netwerken.

In het programma Missing Link richt WOMEN Inc. zich op de lastig te bereiken, laag opgeleide, autochtone vrouw uit de provincie. Via ‘keukentafelsessies’ verkrijgt deze groep inzicht in haar eigen potentieel. De pilots van het programma laten veelbelovende resultaten zien. De loterij ondersteunt WOMEN Inc. graag in haar ambities.

Stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie | € 400.000,-

Versnellingsnetwerk voor duurzame energie in Nederland

Eenmalige Schenkingen 2011

In 2010 hebben leden van zeven politieke partijen samen met een groot aantal energiedeskundigen het partijoverstijgende voorstel ‘Nederland krijgt nieuwe energie’ geschreven. Daarin pleiten de samenstellers voor een meer consistent, ambitieus en doelmatig energietransitie-beleid. Dit voorstel bestaat uit een Deltaplan voor de energietransitie en een publiek-private investeringsmaatschappij.

Maatschappelijke organisaties uit verschillende sectoren bundelen hun krachten met de oprichting van Stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie. In de afgelopen maanden heeft de stichting diverse bijeenkomsten belegd waarin met vele ondernemers- en consumentenorganisaties, vakbonden, natuurorganisaties en kennisinstellingen is gesproken. Tijdens deze bijeenkomsten is afgesproken om gezamenlijk de energietransitie te versnellen, zodat uiterlijk in 2050 een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening in Nederland gerealiseerd is. De betrokkenen erkennen de urgentie: de energietransitie in Nederland kan en moet veel sneller. Met een eenmalige financiering van de Postcode Loterij kan de stichting voortvarend haar ambitieuze plannen oppakken.