Extra project 2003 – € 2.300.00,- – Gruttoproject

Het project Nederland-Gruttoland liep van 2003 tot en met 2005 en had als doel overheid, boeren, beheerders van natuurterreinen en het brede publiek ervan te overtuigen dat, met aangepast beleid en aangepast beheer, de achteruitgang van het aantal grutto’s gestopt kon worden.

Het project heeft gefunctioneerd als startpunt van gebiedsgericht en integraal weidevogelbeheer: in 2008 werd weidevogelbeheer voor het eerst opgenomen in overheidsbeleid en verder uitgewerkt in de weidevogelkerngebiedenbenadering , zoals ontwikkeld door Alterra e.a. in 2012. Die benadering krijgt nu vorm in het overheidsbeleid met betrekking tot collectieve weidevogelbeheerplannen zoals die vanaf 2016 de standaard zullen zijn en worden opgesteld door boeren, terreinbeheerders en andere gebiedspartijen.