Actievoorwaarden

Algemeen:

1.        Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie ‘Postcode Loterij droomreiscampagne’  (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.

2.        De Actie wordt georganiseerd  ter promotie van de Nationale Postcode Loterij.

3.        De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

4.        Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.

5.        De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij.

6.        De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

7.        Deelname aan de Actie geschiedt wanneer bestaande deelnemers van de Nationale Postcode Loterij die tijdens de Actieperiode bellen naar de afdeling Ledenservice van de Nationale Postcode Loterij of CuC of HCCC of Soleo om hun deelname aan de Nationale Postcode Loterij tijdens dit gesprek te beëindigen en die tijdens dit gesprek, op basis van het aanbod tot deelname aan de Actie, alsnog besluiten te blijven meespelen.

8.        Deelnemers aan de Actie maken kans op een droomreis twv 10.000 euro.

9.        De deelnemer die is ingegaan op het aanbod tot deelname aan dit promotionele kansspel, dient om kans te maken op het prijzenpakket binnen deze actie, op moment van het samenstellen van het trekkingsbestand nog in het bezit zijn van een actief lot, bij de Nationale Postcode Loterij.

10.     Deelname aan de Actie is gratis.

11.     Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.

12.     Iedere deelnemer aan de Actie maakt slecht éénmaal kans op droomreis, ongeacht het aantal loten waarmee de deelnemer blijft meespelen, naar aanleiding van het aanbod tot deelname aan de Actie.

13.     Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

14.     Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.

15.     De Actie staat open voor deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.

16.     De looptijd van de Actie is van 10 januari 2020 tot en met 7 maart 2020.

17.     Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

Prijzen en trekking

18.     De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

Prijs Waarde p/st Aantal
Droomreis €10.000,- 1

 

 

De prijs worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.  

19.     Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

-     een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (30,1%) uitbetaald;

-     de Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.

20.     De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal op 13 maart 2020 plaatsvinden. Er vindt 1 trekking plaats.

21.     De winkans is ingeschat op 1 op 16.500. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.

22.     De winnaars ontvangen vóór 27 maart 2020  bericht d.m.v. telefoon en/of e-mail.

23.     De uitslagen zijn op 27 maart 2020  terug te zien op http://www.postcodeloterij.nl/uitslagen/overige-uitslagen.

24.     De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het de Nationale Postcode Loterij is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de aanhef, achternaam en postcode van prijswinnaars.

25.     Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer alleen een telefoonnummer heeft opgegeven en telefonisch niet bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen behoudt Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.

26.     Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.

27.     De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.               

28.     Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij  hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.

29.     Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.

30.     Winnaars ontvangen 5 werkdagen na bekendmaking een bevestiging van deelname aan de actie per email. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.

31.     Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

32.     De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.

33.     De Nationale Postcode Loterij  kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunnen door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

34.     Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op http://www.postcodeloterij.nl/privacy

Aansprakelijkheid

35.     De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.

36.     De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.

37.     De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.

38.     Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.

39.     De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.

40.     De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

41.     Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij  uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.

42.     Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

43.     De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Nationale Postcode Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

44.     Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

45.     Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088-0201010 of via het contactformulier op https://faq.postcodeloterij.nl. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

Toepasselijk recht

46.     Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.