Actievoorwaarden - Gratis stroom actie

Over de actie: 

 

Van 16 augustus t/m 7 oktober maakt u gratis kans op een jaar lang stroom. Als u deelneemt aan de actie maakt u kans op een bedrag t.w.v. €4.500,-. Als u deze prijs heeft gewonnen, ontvangt u vóór 7 november 2022 hierover een bericht.

 

Algemeen

1. Deze voorwaarden hierna te noemen: de Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Gratis Stroom Actie (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.

2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Nationale Postcode Loterij.

3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.

5. De Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij.

6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

7. Van dinsdag 16 augustus 2022 tot en met vrijdag 7 oktober 2022 kan men gratis meedoen aan de Gratis Stroom Actie van de Nationale Postcode Loterij. Na het achterlaten van de gegevens gaat een deelnemer automatisch mee op trekking. De deelnemer mag 1 keer per trekking meedoen.

8. Deelname aan de Actie is gratis.

9. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.

10. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

11. Alleen mensen die woonachtig zijn in Nederland, een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.

12. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.

13. De looptijd van de Actie is van dinsdag 16 augustus 2022 tot en met vrijdag 7 oktober 2022. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

14. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

prijs omschrijving 

 

aantal 

winnaars 

bruto waarde 

 

kansspel- belasting 

netto waarde 

(cons. waarde) 

Geldprijs € 4.500,- 

€ 4.500 

€ 1.305 

€ 3.195 

TOTAAL 

€ 4.500 

€ 1.305 

€ 3.195 

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is €3.195,-

 De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij. Het geldbedrag van€ 3.195,- is bedoeld als bijdrage voor de energierekening. Het geldbedrag is gebaseerd op cijfers van het CBS van januari 2022: een gemiddeld gebruik van 1 169 m3 gas en 2 479 kWh elektriciteit. De Nationale Postcode Loterij kan niet garanderen dat de volledige energierekening betaald kan worden van de geldprijs i.v.m. de fluctuerende energieprijzen en de grootte van de woning.

15. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels: - een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting uitbetaald; - de Nationale Postcode Loterij neemt de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.

16. De aanwijzing van de winnaar van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal uiterlijk in week 41 plaatsvinden. Er vindt 1 trekking plaats.

17. De winkans is ingeschat op 1 op 20.000. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.

18. De winnaar ontvangt vóór maandag 7 november 2022 bericht d.m.v. een brief.

19. De uitslag is vanaf week 43 terug te zien op www.postcodeloterij.nl/winactie. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.

20. De Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.

21. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt de Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.

22. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.

23. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.

24. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.

25. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.

26. De winnaar ontvangt 2 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs (minus kansspelbelasting) op hun bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.

27. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

28. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.

29. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs Eventuele foto’s kunnen door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

30. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op www.postcodeloterij.nl/privacy.

Aansprakelijkheid

31. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.

32. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.

33. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.

34. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.

35. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.

36. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

37. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.

38. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

39. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.

Overige informatie

40. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

41. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 􀍴 020 1010 of via het contactformulier op www.postcodeloterij.nl. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij

Toepasselijk recht

42. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter