Actievoorwaarden Gratis BMW actie

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie ‘Nationale Postcode Loterij BMW winactie (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de BMW winactie.
 3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-) website van de Nationale Postcode Loterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

 1. Van 10-11-2022 tot en met 31-1-2023 kunnen deelnemers in aanraking komen met de Actie via de online kanalen, social media kanalen van de Postcode Loterij en print media. Er worden advertenties geplaatst met een prijsvraag en advertenties zonder prijsvraag. Deelnemers kunnen meedoen aan de winactie door persoonlijke gegevens achter te laten via 0800-1123, 0800-1155. Indien de deelnemer belt naar het gratis telefoonnummer om deel te nemen aan de Actie, zal de deelnemer gevraagd worden of een aanbod tot deelname aan de Nationale Postcode Loterij of VriendenLoterij mag worden gedaan. De deelnemer ontvangt dus alleen een aanbod van de Nationale Postcode Loterij of VriendenLoterij indien hij aangeeft dit te willen.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 4. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 1. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 2. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.
 3. De looptijd van de Actie is van 10-11-2022 tot en met 31-1-2023.
 4. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht uw persoonlijke gegevens naar waarheid door te geven. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 5. Iedere deelnemer aan de Actie kan slechts eenmaal kans maken op de prijs.

Prijs en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijs:

prijs omschrijving

aantal winnaars

bruto waarde

kansspel- belasting

netto waarde (cons. waarde)

BMW X1 Hybride xDrive25e

1

€ 53.775,73

ntb

€ 53.775,73

TOTAAL

1

€ 53.775,73

ntb

€ 53.775,73

*Deze prijs wordt uitgekeerd als BMW of als geldprijs en is daarmee in afwijking van artikel 25. Indien

de winnaar kiest voor de geldprijs, is er € 15.594,96 aan wettelijk vastgestelde kansspelbelasting verschuldigd en bedraagt de netto waarde € 38.180,77.

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 53.775,73.

De prijs wordt ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

  - Een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting uitbetaald;
  - De Nationale Postcode Loterij neemt de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.
 2. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal in week 8, 2023 plaatsvinden. Er vindt 1 trekking plaats.
 3. De winkans is ingeschat op 1 op 5.000. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 4. De winnaar ontvangt uiterlijk in week 9, 2023 persoonlijk bericht per telefoon, email of brief. .
 5. De uitslag is uiterlijk in week 11, 2023 terug te zien op www.postcodeloterij.nl. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 6. De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het de Nationale Postcode Loterij is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de aanhef, achternaam en postcode van prijswinnaars.
 7. De prijs wordt alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke termijn of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen behoudt Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 1. De prijs is niet-overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 2. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
 3. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 4. De prijs wordt daadwerkelijk uitgekeerd.
 5. De winnaar ontvangt de BMW op een nader te overeenkomen datum, rekening houdend met de productie- en levertijd van de BMW. Met de winnaar worden hierover afspraken gemaakt. Indien de winnaar heeft gekozen voor het geldbedrag wordt 4 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs (minus kansspelbelasting) op betreffend bankrekeningnummer gestort. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 6. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijs ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 8. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunne n door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op www.postcodeloterij.nl/privacy

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijs, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
 2. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
 2. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 3. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 4. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Nationale Postcode Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet (Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 1010 of via het contactformulier op www.postcodeloterij.nl. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.