Actievoorwaarden


Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie “Goede Doelen reis Zuid-Afrika” (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij N.V. gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.

 2. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.

 3. De Nationale Postcode Loterij N.V. kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij N.V.

 4. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij N.V.  is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij N.V. Deze beslissing is bindend.

  Actie & Deelname

 5. Van 2 februari t/m 9 februari 2020 zal Nicolette van Dam samen met 2 deelnemers van Nationale Postcode Loterij inclusief hun introducee een Goede Doelen reis naar Zuid-Afrika maken. In totaal reizen 9 deelnemers van onze loterijen (Nederland, Noorwegen, Zweden, Engeland en Duitsland) inclusief introducees naar Zuid-Afrika af (hierna ook: ‘de groep’). Wat houdt deze reis precies in:

  Onderdelen in het programma zijn onder andere:
  - Robben Island tour
  - Bezoek Peace Parks Foundation
  - Bezoek project Roger Federer Foundation
  - Meet&Greet Roger Federer en Rafael Nadal
  - VIP-toegang tot de tenniswedstrijd Nadal en Federer
  Inbegrepen:
  - Vliegtickets en overnachtingen voor 2 deelnemers en elk 1 introducee
  - Ontbijt, lunch en diner op locatie met de groep
  - Vluchten en vervoer in Zuid-Afrika 
  - VIP-tickets voor de tenniswedstrijd op 7 februari 2020 tussen Rafael Nadal en Roger Federer
  Exclusief:
  - Vervoer van en naar Schiphol
  - Eventuele extra kosten zoals aankopen en andere zaken/activiteiten die buiten het programma vallen.
  Het programma van de reis staat vast en kan niet gewijzigd worden door een deelnemer:

 6. Deelname aan de Actie is gratis.

 7. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.

 8. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

 9. De Actie staat open voor deelnemers van de Nationale Postcode Loterij N.V.

 10. De looptijd van de Actie is van 8 november tot en met 24 november 2019 23:59 uur.
  Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij N.V. heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

                    Prijzen en trekking

 11. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijs:

Prijs Aantal
Goede Doelen Reis naar Zuid-Afrika voor 2 personen 2
TOTAAL 2

De prijs worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij N.V.

 1. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door een door de Nationale Postcode Loterij samengestelde jury. Deze jury zal uit alle inzendingen 20 deelnemers selecteren. Deze 20 deelnemers worden verzocht om hun motivatie vast te leggen middels een videoboodschap. Deze videoboodschap dient uiterlijk op 4 december voor 12:00 uur te worden aangeleverd op de in communicatie aangegeven wijze. Uit deze inzendingen worden de twee leukste/origineelste videoboodschappen geselecteerd op 6 december. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De beslissing van de jury is bindend.

   

 2. De winnaars ontvangen vóór 10 december 2019 bericht d.m.v. een telefonisch bericht.

 3. De uitslagen zijn vanaf 20 december 2019 terug te zien op www.postcodeloterij.nl/uitslagen/overige-uitslagen.  Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.

 4. De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het de Nationale Postcode Loterij N.V. is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de aanhef, achternaam en postcode van prijswinnaars.

 5. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij N.V. niet over de juiste of volledige gegevens beschikt dan wel wanneer de deelnemer niet bereikbaar is vóór 11 december 2019 12.00 uur op het bij ons bekende telefoonnummer, vervalt het recht op de prijs. . In beide gevallen behoudt Nationale Postcode Loterij N.V. zich het recht voor middels trekking een andere deelnemer aan de Actie tot winnaar aan te wijzen.

 6. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.

 7. De Nationale Postcode Loterij N.V. is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.      

 8. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij N.V.  hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij N.V. behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.

 9. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.

 10. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 11. Indien je de winnaar bent gaat de Nationale Postcode Loterij N.V. er vanuit dat de prijswinnaars medewerking verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een videoverslag van de reis die wordt vastgelegd door een cameraman van de Postcode Loterij. Deze video’s kunnen worden geplaatst op de Facebook-, Youtube en Instagrampagina van de Postcode Loterij en de Instagrampagina van Nicolette van Dam. Eventuele foto’s kunnen door de Nationale Postcode Loterij N.V. worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij N.V. en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy
Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op www.postcodeloterij.nl/privacy

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
 2. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen
  nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
 6. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer buiten het programma maakt in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht
De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Nationale Postcode Loterij zal in
dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie
Alle (intellectuele eigendoms‐)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie‐)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling
Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 020 1010 of via het contactformulier op www.postcodeloterij.nl/klantenservice. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.