Aanvraagcriteria Nationale Postcode Loterij

Met minimaal 40% van de inleg geeft de Nationale Postcode Loterij organisaties die werkzaam zijn op het gebied van mens en natuur in binnen- en buitenland ongeoormerkte steun. Met de bijna 150 organisaties die de loterij op dit moment financiert zijn overeenkomsten voor drie of vijf jaar afgesloten. Afhankelijk van de opbrengst is er meer of minder ruimte voor het doen van eenmalige schenkingen. Om in aanmerking te komen voor meerjarig partnerschap of een eenmalige schenking dient de aanvrager in ieder geval te voldoen aan de volgende criteria:

Werkzaam in de volgende sectoren:

- Ontwikkelingssamenwerking & mensenrechten

- Natuurbescherming, dierenbescherming, klimaat en milieu

- Sociale cohesie in Nederland

- Welzijn en gezondheid

Breed maatschappelijk draagvlak en publieke waardering

Het geld dat de Postcode Loterij uitkeert is afkomstig van het publiek dat meespeelt met de loterij. Het is daarom belangrijk dat de organisaties die voor dit goede doelen geld in aanmerking willen komen brede maatschappelijke steun hebben. Dit meet de loterij bijvoorbeeld af aan de omvang van de eigen fondsenwerving of andere steun van derden, het aantal donateurs of leden of de aanwezigheid in het maatschappelijk debat.

Afkomstig uit het maatschappelijk middenveld 

De Postcode Loterij financiert bij voorkeur initiatieven die zijn ontstaan in het maatschappelijk middenveld; vanuit privaat initiatief.

Nationaal bereik 

De deelnemers van de Postcode Loterij komen uit heel Nederland en uit alle lagen van de bevolking. Daarom is een (op zijn minst) landelijke bereik voorwaarde voor ondersteuning.

Eigen fondsenwerving van minimaal 800.000 euro

Het voortbestaan van een meerjarige partner mag niet in gevaar komen bij een eventueel wegvallen van de gelden van de Postcode Loterij. Om een te grote financiële afhankelijkheid te voorkomen hanteert de loterij als één van de richtlijnen dat de jaarlijkse bijdrage niet meer mag bedragen dan de helft van de eigen fondsenwerving. Daarnaast dient een aanvragende organisatie als onderdeel van haar inkomsten op jaarbasis minimaal 800.000 euro aan eigen fondsenwerving dient te genereren, waarbij de bron van deze fondsen bij voorkeur zo divers mogelijk is.

Gepassioneerde en professionele organisatie

De aanvragende organisatie moet een professionele organisatie zijn. Dat wil zeggen dat binnen de organisatie professionals werkzaam zijn, er een beleidsplan gemaakt is en de bestuurlijke organisatie op orde is, in de zin dat de organisatie goed, efficiënt en verantwoord geleid wordt. Vanzelfsprekend houdt de organisatie zich aan de bestaande codes die voor de sector zijn opgesteld (zoals Code Goed Bestuur en de richtlijnen van Goede Doelen Nederland) en zet zich in voor doeleinden van algemeen belang. Van goede doelen verwachten wij dat zij in het bezit zijn van een CBF-erkenning voor Goede Doelen, tenzij er een gegronde reden is om dat niet te doen. De Postcode Loterij staat voor haar missie om fondsen te werven voor een groene en rechtvaardige wereld. De loterij ziet graag eenzelfde passie en bezieling bij haar partners. Daarnaast geeft de loterij de voorkeur aan organisaties die goede prestaties en ambitie laten zien op het gebied van ondernemerschap, innovatie en impact.

Stichting DOEN 

Organisaties die niet in aanmerking komen voor rechtstreekse steun van de loterij kunnen mogelijk ondersteuning krijgen van Stichting DOEN.

Met de jaarlijkse bijdrage van de Postcode Loterij ondersteunt DOEN initiatieven op het terrein van duurzame ontwikkeling en sociale cohesie. Zij werkt aanvullend op- en in het verlengde van de loterijen. Voor meer informatie zie: https://www.doen.nl/.

Postcode Loterij Buurtfonds

Maatschappelijke organisaties die een goed idee hebben voor hun buurt kunnen terecht bij het Postcode Loterij Buurtfonds. Het fonds steunt in Nederland gevestigde maatschappelijke organisaties (stichtingen en verenigingen) en neemt geen aanvragen van particulieren in behandeling. Maar wat als je nou wel een goed idee hebt voor je buurt? Kijk dan bij jou in de buurt of er een buurthuis- of vereniging is gevestigd via wie jij je aanvraag kan indienen. Voor meer informatie zie: www.postcodeloterijbuurtfonds.nl.

Voor meer informatie of advies kunt u zich richten tot de afdeling Goede Doelen (goededoelen@postcodeloterij.nl).