Toekenningscriteria vaste beneficiënten

Met minimaal 40% van de opbrengst geeft de Nationale Postcode Loterij organisaties die werkzaam zijn op het gebied van mens en natuur in binnen- en buitenland ongeoormerkte en institutionele steun.

Met de 107 organisaties die de loterij op dit moment steunt zijn overeenkomsten voor drie of vijf jaar afgesloten. Afhankelijk van de omvang van de meeropbrengst laat de Raad van Commissarissen nieuwe goede doelenorganisaties toe tot de kring van vaste beneficiënten, of beslist de Raad tot het doen van eenmalige schenkingen.

Om in aanmerking te komen voor vast beneficiëntschap of een eenmalige schenking dient de aanvrager in ieder geval te voldoen aan de volgende criteria:

Werkzaam in de volgende sectoren:

  • Ontwikkelingssamenwerking & mensenrechten
  • Natuurbescherming, dierenbescherming, klimaat en milieu
  • Sociale cohesie in Nederland

Breed maatschappelijk draagvlak en publieke waardering

Het geld dat de Postcode Loterij uitkeert is afkomstig van het publiek dat meespeelt met de loterij. Het is daarom belangrijk dat de organisaties die voor dit goede doelen geld in aanmerking willen komen brede maatschappelijke steun krijgen. Dit meet de loterij af aan bijvoorbeeld de omvang van de eigen fondsenwerving of andere steun van derden, het aantal donateurs of leden of de aanwezigheid in het maatschappelijk debat.

Afkomstig uit het maatschappelijk middenveld 

De Postcode Loterij steunt het liefst initiatieven die zijn ontstaan in het maatschappelijk middenveld.

Nationaal bereik 

De deelnemers van de Postcode Loterij komen uit heel Nederland en uit alle lagen van de bevolking. Daarom is een (op zijn minst) landelijke bereik voorwaarde voor ondersteuning.

Eigen fondsenwerving van minimaal 1 miljoen euro

Het voortbestaan van een vaste beneficiënt mag niet in gevaar komen bij een eventueel wegvallen van de gelden van de Postcode Loterij. De minimale bijdrage van de Postcode Loterij bedraagt 500.000 euro. Om een te grote financiële afhankelijkheid te voorkomen hanteert de loterij als richtlijn dat de vaste bijdrage niet meer mag bedragen dan de helft van de eigen fondsenwerving. Dit betekent dat een aanvragende organisatie als onderdeel van haar inkomsten op jaarbasis minimaal 1 miljoen euro aan eigen fondsenwerving dient te genereren.

Gepassioneerde en professionele organisatie

De aanvragende organisatie moet een professionele organisatie zijn. Dat wil zeggen dat binnen de organisatie professionals werkzaam zijn, er een beleidsplan gemaakt is en de bestuurlijke organisatie op orde is, in de zin dat de organisatie goed, efficiënt en verantwoord geleid wordt. Vanzelfsprekend houdt de organisatie zich aan de bestaande codes die voor de sector zijn opgesteld (bijvoorbeeld de Code Wijffels en de richtlijnen van Goede Doelen Nederland) en zet zich in voor doeleinden van algemeen belang. Van goede doelen die fondsenwerven bij het Nederlandse publiek, verwachten wij dat zij in het bezit zijn van een Erkenning voor Goede Doelen, tenzij er een gegronde reden is om dat niet te doen. De Postcode Loterij staat voor haar missie om fondsen te werven voor een groene en rechtvaardige wereld. De loterij ziet graag eenzelfde passie en bezieling bij haar beneficiënten. Daarnaast geeft de loterij de voorkeur aan organisaties die goede prestaties en ambitie laten zien op het gebied van ondernemerschap, innovatie en impact.

Stichting DOEN 

Organisaties die niet in aanmerking komen voor rechtstreekse steun van de loterij kunnen mogelijk ondersteuning krijgen van Stichting DOEN.

Met de jaarlijkse bijdrage van de Postcode Loterij ondersteunt DOEN initiatieven op het terrein van duurzame ontwikkeling en sociale cohesie. Zij werkt aanvullend op- en in het verlengde van de loterijen. Voor meer informatie zie: www.doen.nl

Voor meer informatie of advies kunt u zich richten tot de afdeling Goede Doelen (goededoelen@postcodeloterij.nl).