Onmisbaar, maar kwetsbaar tegelijk

Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland beschermt vogels van ieders achtertuin tot aan Afrika, van tuinvogels tot trekvogels. Dat is hard nodig, want het gaat niet goed met de vogels. De steeds langer wordende Rode lijsten met bedreigde soorten geven dat aan. Des te verontrustender is dat, omdat vogels gelden als graadmeter voor de kwaliteit van de natuur. Gaat het goed met de vogels, dan gaat het goed met de natuur. En daarmee uiteindelijk ook met onszelf. Het goede nieuws is dat de natuur veerkrachtig is. Onderzoek toont keer op keer aan dat het beschermen van vogels en natuur indrukwekkende resultaten oplevert. Veel van het natuurbeschermingswerk om vogels te redden dat Vogelbescherming Nederland uitvoert, was niet mogelijk geweest zonder de deelnemers van de Postcode Loterij.

Zeep voor vogels

Een van de mooiste projecten die Vogelbescherming Nederland recentelijk kon realiseren dankzij deelnemers van de Postcode Loterij en samen met veel partnerorganisaties heet 'Birds, Bees & Business'. In West-Afrika zorgen we samen met natuurbeschermers en bewoners terplekke voor een rijkere natuur. Onder meer door het aanplanten van bomen en struiken. 

Dit landschapsherstel in Ghana en Burkina Faso zorgt voor betere bestuivingsmogelijkheden van de aanwezige Sheanoten-bomen. Zo creëren we een hogere opbrengst aan notenolie voor vooral vrouwencoöperaties. Hun Shea-olie komt tegen een goede prijs uiteindelijk in cosmetica en voedingsmiddelen terecht. Zo profiteren niet alleen de vogels - zoals de gekraagde roodstaart, grasmus, en zomertortel -,  maar ook de mensen van natuurherstel. Daardoor is de kans vele malen groter op duurzaam herstel. Ook na de initiële investering blijft het aantrekkelijk voor de lokale partijen om hiermee door te gaan. Afgelopen jaar bracht onze partner Werfzeep in Nederland Savannezeep op de markt waarin Sheaolie uit het bewuste gebied is verwerkt. 

Gat in de dijk

Een ander buitengewoon project dat Vogelbescherming Nederland met hulp van Postcode Loterij-deelnemers kan uitvoeren betreft niet minder dan totale omwenteling in denken en doen. De naam van het project is Holwerd aan Zee en komt voort uit het Friese dorp zelf. Om de stille achteruitgang aan voorzieningen in deze krimpregio tot stilstand te brengen bedachten zij een revolutionaire manier om Holwerd aantrekkelijker te maken. Namelijk met een gat in de dijk. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om vanuit de Friese meren naar de Waddenzee te varen en vice versa: een mooie toeristische impuls, die uiteraard veilig wordt uitgevoerd met een schutsluis. 

Vogelbescherming Nederland sprong graag in op dit idee, omdat achter het gat de dijk een getijdemeer ontstaat waar vogels zoals lepelaars en steltlopers zoals de kluut een prachtige plek vinden om te rusten en te foerageren. Ook voor vogelliefhebbers wordt dit een toeristische hotspot. De eerste stappen voor dit omvangrijke project zijn intussen gezet, de komende jaren wordt het verder uitgevoerd.

Natuurvriendelijk boeren

Andere belangrijke projecten die Vogelbescherming Nederland kan uitvoeren dankzij bijdragen van de Postcode Loterij gaan over broodnodig natuurherstel in het IJsselmeergebied en, heel hard nodig, een nieuwe manier om weidevogels zoals de grutto te beschermen. Zo is op Terschelling een mijlpaal bereikt met het project PolderPracht. Consumenten zijn bereid iets meer te betalen voor streekproducten als het om zuivel gaat. Die kleine meerprijs maakt het mogelijk om duurzaam natuurmaatregelen in het landelijk gebied te treffen, waardoor weidevogels een kans hebben om te overleven. Het project PolderPracht op Terschelling heeft dat aangetoond, zowel voor biologische zuivel als voor 'gangbare' zuivel.

IJsvogelfonds

Maar het zijn niet alleen grote projecten die gerealiseerd kunnen worden dankzij de Postcode Loterij-deelnemers. Door de jaarlijkse vaste bijdrage - die elke vijf jaar wordt geëvalueerd -, dragen zij ook belangrijk bij aan de continuïteit van Vogelbescherming. Dat maakt nog veel meer natuurherstel voor vogels mogelijk. Zo heeft Vogelbescherming Nederland bijvoorbeeld het IJsvogelfonds in het leven kunnen roepen. Vogelwerkgroepen en andere natuurvrijwilligers uit het hele land kunnen daar een beroep op doen om op lokaal niveau natuureducatie mogelijk te maken, maar bijvoorbeeld ook broedgelegenheid te creëren voor ijsvogels en oeverzwaluwen en nog veel meer andere soorten.

Deelnemers bedankt

Vogelbescherming Nederland wordt sinds 1996 door de Nationale Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft Vogelbescherming Nederland van de loterij 64,4 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.