Wat zijn de Goede Doelen Loterijen

De Nationale Postcode Loterij N.V., de BankGiro Loterij N.V. en de VriendenLoterij N.V. worden samen de 'Goede Doelen Loterijen' genoemd.


Meer details

De Goede Doelen Loterijen zijn gevestigd aan de Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam. Onze contactgegevens staan hieronder opgenomen onder ‘Hoe kunt u contact opnemen met de Goede Doelen Loterijen’.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De Goede Doelen Loterijen zijn ieder voor zich verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit betekent dat de Goede Doelen Loterijen ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


Meer details

De Goede Doelen Loterijen hebben gemeenschappelijke deelnemersadministraties. De VriendenLoterij N.V. is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens de VriendenLoterij, waaronder www.vriendenloterij.nl, de BankGiro Loterij N.V. is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerkingen van de BankGiro Loterij, waaronder www.bankgiroloterij.nl en de Nationale Postcode Loterij N.V. is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerkingen van de Nationale Postcode Loterij, waaronder www.postcodeloterij.nl .

Voor analyse- en marketingdoeleinden voeren de Goede Doelen Loterijen één gezamenlijke administratie. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw gegevens door alle drie de loterijen kunnen worden gebruikt voor cross-sell. Daarnaast zijn de Goede Doelen ieder voor zich de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verzameld door hun websites. Zo is de Nationale Postcode Loterij N.V.  ook (mede-)verantwoordelijke voor persoonsgegevens die worden verzameld via www.werkendoejebij.nlwww.greenchallege.info en www.miljoenenjacht.nl. De BankGiro Loterij N.V. is (mede-)verantwoordelijke voor www.museumprijs.nl en www.molenprijs.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken de Goede Doelen Loterijen

De Goede Doelen Loterijen verwerken persoonsgegevens van (oud-)deelnemers, potentiële deelnemers en bezoekers. Ook verwerken de Goede Doelen Loterijen persoonsgegevens van gebruikers van haar websites, haar Ledenservice en deelnemers van joint promotions, spelletjes of acties op websites van derden. Daarbij kan worden gedacht aan contactgegevens, gegevens over deelname aan één van de loterijen van GDL en gegevens over interesses en voorkeuren.

Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht, maar het gebruik van websites van de Goede Doelen Loterijen, toegang tot content en verzoeken om informatie kunnen wel afhankelijk zijn van het verstrekken van informatie. Ook plaatsen wij (indien nodig na uw toestemming) cookies. Meer informatie daarover vindt u onder vraag 'Welke cookies plaatsen de Goede Doelen Loterijen?'. Wij verwerken onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • personalia en betalingsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, betaalgegevens, telefoonnummer, e-mailadres);
 • deelnamedetails (bijvoorbeeld de voicelog van het gesprek waarin u aangeeft met hoeveel loten u gaat deelnemen);
 • marketingvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor e-mailaanbiedingen);
 • deelnamegedrag (bijvoorbeeld met hoeveel loten u in het verleden heeft deelgenomen en of u aan acties en joint promotions heeft deelgenomen);
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, accountgegevens, surfgedrag, gebruik van social media, e-mailresponse, of een mail is geopend of niet, type browser en mobiel toestel, gehashte browsergegevens, besturingssysteem en applicatieversie, taalinstellingen, locatiegegevens en gebruik van uw (VIP) kaart of contact met de Ledenservice);
 • beeldmateriaal (bijvoorbeeld camerabeelden. Indien u bij programma’s of evenementen niet gefilmd of gefotografeerd wilt worden, dient u buiten de opnameplek te blijven);
 • klanttevredenheids-, panel- en onderzoeksresultaten (bijvoorbeeld enquêtes, waardering of feedback).


Meer details

Wanneer u onze websites gebruikt verzamelen de Goede Doelen Loterijen (een deel van) uw IP-adres, type browser, besturingssysteem en applicatieversie, taalinstellingen, de pagina via welke u naar onze website bent gekomen en de pagina’s van onze website die u heeft bezocht. Ook verzamelen de Goede Doelen Loterijen informatie over het al dan niet openen van en de respons op e-mailberichten. Als u onze website via een mobiel apparaat bezoekt, verzamelen we ook informatie over het merk van uw mobiele apparaat en andere specifieke kenmerken van het apparaat. De Goede Doelen Loterijen kunnen ook persoonsgegevens ontvangen over uw bezoek aan joint promotion- of campagnewebsites, of aan websites van partners of derden, nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven. 
Om u goed van dienst te kunnen zijn, is onze Ledenservice via meerdere kanalen bereikbaar. Zo kunt u ons bellen, e-mailen of ons een (persoonlijk) bericht sturen via social media. We maken aantekening van de gesprekken die we met u voeren en kunnen deze opnemen, zodat we u een volgende keer nog beter kunnen helpen en we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Wij zullen u nooit vragen om bijzondere persoonsgegevens met ons te delen.

De Goede Doelen Loterijen verzamelen niet alleen informatie bij u zelf, maar kopen ook extern persoonsgegevens in bij leveranciers in overeenstemming met de wet. Een vaste leverancier van de Goede Doelen Loterijen is EDM.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Om onze verschillende missies en de verschillende loterijen van GDL op een zo goed mogelijke manier uit te kunnen voeren, verwerken wij uw persoonsgegevens. Ook moeten wij voldoen aan wettelijke verplichtingen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Ten slotte sturen wij u ook graag relevante informatie en aanbiedingen.


Meer details

De door u opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • voeren van een deelnemersadministratie en het uitvoeren van loterijen, toegevoegde spellen en andere (promotionele) acties verband houdende met de bedrijfsvoering van de Goede Doelen Loterijen;
 • incasseren van inleggelden, uitbetalen van prijzen en verstrekken van cadeaus;
 • aanbieden van ondersteuning en dienstverlening via de Ledenservice;
 • houden en ontwikkelen van functionele en persoonlijk afgestemde websites en apps;
 • controleren en testen van uitingen en de websites;
 • in kaart brengen en vastleggen van interesses/merkvoorkeuren van (potentiële) deelnemers om deelname aan een loterij zo leuk mogelijk te maken;
 • maken van koppelingen met social media;
 • aanbieden van joint promotion met partners;
 • aanbieden van een persoonlijk online account;
 • het verzenden van uitslagen, aanbiedingen, nieuwsbrieven en overige informatie inzake doelstellingen van de Goede Doelen Loterijen;
 • het doen van (gepersonaliseerde) marketing, segmentatie en optimaliseren van marketingboodschappen en -kanalen door het verzamelen, combineren, analyseren en gebruiken van (persoons)gegevens van (potentiële en oud)deelnemers ten behoeve van de Goede Doelen Loterijen;
 • het registreren van uw marketingvoorkeuren;
 • het voorkomen, onderzoeken en tegengaan van klachten;
 • het voorkomen dat iemand die onder bewind is gesteld wordt benaderd of kan gaan deelnemen aan (één van) de loterijen van de Goede Doelen Loterijen indien dit is aangegeven door de bewindvoerder;
 • het voorkomen van (potentiële) fraude, oneigenlijk gebruik, misbruik en handelingen in strijd met de (deelnemers)reglementen en actievoorwaarden. Hiertoe hanteren de Goede Doelen Loterijen dynamische lijsten met persoonsgegevens die zorgvuldig zijn beveiligd en slechts beperkt toegankelijk zijn;
 • het verdedigen van de rechtspositie van de Goede Doelen Loterijen;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden zullen de Goede Doelen Loterijen uw persoonsgegevens niet verwerken zonder uw voorafgaande toestemming.

Grondslag van de verwerking

Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van de Goede Doelen Loterijen is dat – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens - op basis van uw overeenkomst en het daarbij behorende deelnemersreglement, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of de toestemming. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kan het zijn dat u niet mee kunt spelen of niet alle functionaliteiten van één of meerdere van onze websites kunt ervaren.


Meer details

Ter illustratie noemen wij de volgende voorbeelden:

Deelnemersovereenkomst: om als deelnemer mee te kunnen spelen, moeten wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken: denk aan uw NAW-gegevens en betalingsgegevens.

Wettelijke verplichtingen: op basis van bijvoorbeeld fiscale wetgeving moeten wij bepaalde financiële gegevens bewaren.

Gerechtvaardigd belang: wij hebben er belang bij om u – rekening houdend met uw privacybelang - te benaderen met aanbiedingen die op uw voorkeuren zijn toegesneden. Daarom houden wij bijvoorbeeld uw gebruik van de website bij.

Toestemming: Als de verwerking van persoonsgegevens niet onder één van de eerdergenoemde grondslagen valt, zullen wij uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. U kunt uw toestemming altijd intrekken.

Hoe zetten de Goede Doelen Loterijen profilering in?

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering. Wij kunnen dit doen door een webpagina speciaal voor u aan te passen of door u persoonlijke aanbiedingen toe te sturen.

De Goede Doelen Loterijen hebben een gezamenlijke marketingadministratie. Persoonsgegevens van (potentiële en oud-) deelnemers van één van de Goede Doelen Loterijen zijn inzichtelijk voor en kunnen voor marketing-, segmentatie- en profieldoeleinden worden gebruikt door de andere Goede Doelen Loterijen. De Goede Doelen Loterijen streven er naar u zo relevant en persoonlijk mogelijk te benaderen. Om dat mogelijk te maken, koppelen, combineren en analyseren de Goede Doelen Loterijen beschikbare (persoons)gegevens om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, advertenties, informatie, momenten en kanalen te bepalen en de contactdruk te beperken. Dit kan ook door het combineren van en met data afkomstig uit verschillende cookies. Zo kan Google Analytics data gebruikt worden in combinatie met de data verzameld via andere cookies zoals Relay42. Daarnaast wordt Relay42 ingezet als Tag Management System om diverse type cookies te plaatsen. Met behulp van Relay42 is het middels een data management platform voor de Goede Doelen Loterijen mogelijk om op basis van websitegedrag of deelnamegegevens (a) de meeste relevante doelgroepen en segmenten aan te maken en in te zetten voor relevante content voor verschillende kanalen of (b) om relevante doelgroepen en segmenten uit te sluiten om de contactdruk te beperken. Soms maken de Goede Doelen Loterijen daarbij ook gebruik van externe bronnen. Er worden geen bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens in profielen verwerkt. Er worden passende beveiligingsmaatregelen getroffen.


Meer details

Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende (persoons)gegevens, in wisselende samenstellingen, worden gecombineerd, geanalyseerd en gesegmenteerd:

 • Demografische gegevens: algemene gegevens die de Goede Doelen Loterijen inkopen bij andere bedrijven. Het gaat hier niet om persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld om gegevens op wijkniveau. Wanneer demografische gegevens worden gekoppeld aan een individu, kunnen het wel persoonsgegevens worden;
 • Transactiegegevens: persoonsgegevens die volgen uit transacties tussen de Goede Doelen Loterijen en u. Denk hierbij aan gegevens of u deelnemer bent van de Goede Doelen Loterijen, het aantal loten dat u heeft afgenomen en met welk adres of welke adressen u meespeelt of heeft meegespeeld. Bij gebruik van de BGL VIP-kaart kunnen de locatie en datum waarop u de BGL VIP-kaart heeft gebruikt worden verwerkt. Hieronder vallen ook de cadeaus die u uitkiest in de webshops en of u al dan niet gebruik heeft gemaakt van een gewonnen tegoed(kaart), zoals voor acties als DoeMaarLekkerDuurzaam of een joint promotion partner;
 • Interactiegegevens: persoonsgegevens die volgen uit contact tussen de Goede Doelen Loterijen en u. Bijvoorbeeld welke websites en/of apps u heeft gebruikt, met wat voor soort devices u dit doet en andere cookies identifiers. Dit geldt ook voor offline interacties en betreft ook gegevens over hoe vaak er contact is tussen de Goede Doelen Loterijen en u;
 • Gedragsgegevens: persoonsgegevens die de Goede Doelen Loterijen verwerken over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze websites of apps of doordat u een koppeling hebt gemaakt met een social media-account. Maar ook via gevoerde inbound telefoongesprekken en e-mail contact met onze Ledenservice. Informatie via trackingcookies verzamelen en gebruiken de Goede Doelen Loterijen alleen met uw toestemming.

Ook maken wij gebruik van Facebook Custom Audiences. Door middel van Facebook Custom Audiences, kunnen er aan u op Facebook (mits u gebruik maakt van Facebook) gepersonaliseerde advertenties getoond worden. Gegevens worden altijd gehasht naar Facebook verzonden om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en er wordt nooit meer verzonden dan een e-mailadres.
 
Mocht u niet willen dat gepersonaliseerde advertenties door middel van Facebook Custom Audiences worden getoond, dan kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden door telefonisch of per post contact op te nemen met de Ledenservice van de Goede Doelen Loterijen. Let op: het is altijd mogelijk dat er na afmelding nog advertenties van de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij of de VriendenLoterij  op Facebook getoond worden, echter zijn dit dan geen gepersonaliseerde advertenties.

De Goede Doelen gebruiken cookies om gepersonaliseerde marketingberichten te kunnen sturen. Op basis hiervan kunt u marketing op maat in plaats van algemene marketinguitingen verwachten.