• 'Neushoorns zijn goud waard'

    Neushoorns

Eenmalige Schenkingen 2014

Van de totale netto-opbrengst over 2013 van € 305 miljoen heeft de Postcode Loterij € 6 miljoen toegewezen aan eenmalige schenkingen. De Postcode Loterij wil op deze manier initiatieven steunen die nog niet binnen het reguliere circuit zijn gevestigd, en/of een eenmalige push nodig hebben om tot (verdere) ontwikkeling te komen. Dit kunnen ook meer risicovolle initiatieven zijn, die potentieel een enorm positief effect hebben op de doelstellingen waar de loterij voor staat.

1%Club | € 500.000,-

De 1%Club is een crowdfunding- en crowdsourcing-platform waar mensen (1% van hun) tijd, geld of kennis delen met mensen in ontwikkelingslanden. De organisatie is opgericht in 2008. De 1%Club omarmt nieuwe technologie en maakt internationale samenwerking persoonlijk. De ontwikkelingen en de resultaten van de lokale projecten zijn online te volgen. De Ghanese econoom George Ayitte zei in een TED-talk in 2007 dat we voor veranderingen in de wereld onze hoop moeten vestigen op de jonge cheetahs, niet op de hippo’s (oude garde). De cheetah staat voor een jonge generatie van Afrikaanse changemakers  die zelf met slimme oplossingen komt. De 1%Club gaat met deze projectbijdrage 100 jonge gedreven cheetah’s helpen.

Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael | € 500.000,-

Clingendael is een gezaghebbende en onafhankelijke denktank op het gebied van internationale betrekkingen. Door onderzoek, educatie en publieksactiviteiten draagt Clingendael bij aan een stabielere en veilige wereld. De bijdrage van de loterij is bestemd voor de werkzaamheden van de Conflict Research Unit gericht op bijvoorbeeld het creëren van duurzame werkgelegenheid in fragiele staten of het opbouwen van diensten die lokale veiligheid voor burgers garanderen. De onderzoeksprojecten leveren concrete adviezen en handelswijzen op die o.a. door beneficiënten van de Postcode Loterij in de praktijk kunnen worden toegepast.

Schone Kleren Campagne | € 500.000,-

Schone Kleren Campagne (SKC) heeft als doel het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en de positie van 30 miljoen arbeiders in de wereldwijde kledingindustrie. 2013 was een rampjaar voor deze industrie. De instorting op 24 april van kledingfabriek Rana Plaza in Dhaka, Bangladesh, kostte aan meer dan 1100 mensen het leven. Door de wekenlange publiciteit na de ramp sloten vele kledingmerken zich aan bij het Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. Een vergelijkbaar veiligheidsakkoord dient natuurlijk in veel meer landen ingevoerd te worden waar kleding wordt gemaakt. SKC zet zich in om binnen vijf jaar zo’n zelfde akkoord in nog minstens drie landen af te sluiten, zoals in Pakistan, India en Cambodja. Met deze bijdrage wil de Postcode Loterij SKC hiermee op weg helpen.

UWC Xperience | € 500.000,-

Relatief veel leerlingen op het vmbo hebben faalangst, leerproblemen en worden onvoldoende door hun ouders gestimuleerd. Moeilijkheden waarmee leerlingen kampen zijn geldproblemen, pesten, identiteitsproblemen en discriminatie. United World Colleges (UWC) Nederland wil deze generatie toleranter en zelfverzekerder maken. Onder de noemer UWC Xperience verzorgt de organisatie trainingen aan vmbo-leerlingen op hun eigen school. Dit zijn trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en communicatie. De leerlingen leren op een nieuwe manier naar zichzelf te kijken en anderen beter te begrijpen. Ze staan steviger in hun schoenen, voelen zich beter op school, communiceren makkelijker en staan meer open voor verschillen. De bijdrage van de loterij gebruikt UWC Nederland om het programma op 150 vmbo-scholen te verzorgen voor 100 deelnemers. Dat betekent in totaal 15.000 vmbo leerlingen die de workshops de komende 3 jaar zullen volgen.

Wakker Dier | € 500.000,-

Wakker Dier is in 1997 opgericht door een groep verontruste burgers. De organisatie vindt dat alle dieren in de veehouderij recht hebben op een dierwaardig leven met volop ruimte voor natuurlijk gedrag. Producten uit de veehouderij die op een onverantwoorde wijze zijn gemaakt wil Wakker Dier daarom uit het winkelschap weren. De organisatie richt haar pijlen op grote winkelbedrijven of A-merken die boeren onder druk zetten om steeds goedkoper te produceren. Wakker Dier wil deze bedrijven verplichten om meer aandacht aan dierenwelzijn te besteden. Dit betekent dat boeren een betere prijs moeten krijgen voor hun producten. Zo worden vlees en zuivel weer kwaliteitsproducten die wat meer mogen kosten.

Circle Economy | € 1.000.000,-

De organisatie Circle Economy wil de transitie naar de circulaire economie versnellen. Hiervoor richt de organisatie zich de komende drie jaar op drie thema’s. Ten eerste wil de organisatie Nederland positioneren als Circular Hotspot; het gidsland voor de mondiale circulaire economie. De tweede ambitie is om een Circularity Index te ontwikkelen waarmee in één oogopslag duidelijk wordt welke bedrijven het beste presteren in het sluiten van de kringloop. Ten derde wil de organisatie de Circulator ontwikkelen, een webbased opensource instrument dat wereldwijd grondstofvoorraden en –stromen visualiseert. Dit geeft bedrijven een impuls om slimmer producten te ontwerpen, grondstoffen te hergebruiken of in te zamelen.

Naga Foundation | € 1.000.000,-

Naga Foundation is een Nederlandse organisatie, opgericht in 2010, die projecten uitvoert om de mondiale verwoestijning tegen te gaan. Door gedegradeerde (landbouw)gronden aan te pakken en te vergroenen herstelt de organisatie complete ecosystemen. Het project om het ecosysteem rond de Kilimanjaro te herstellen zal Naga Foundation gebruiken om hun methodiek groots op de kaart te zetten. Met deze bijdrage kan de organisatie één van de twaalf projectlocaties rond de Kilimanjaro realiseren. Dit deelproject, Rombo, heeft een sleutelfunctie. Er komen zes rivieren bij elkaar en er is een groot ondergronds waterreservoir. Dat levert het drinkwater voor Mombasa, de tweede stad van Kenia, en is de bron van de Tsavo River en de beroemde Mzima Springs waarvan grote wildpopulaties afhankelijk zijn voor hun drinkwater.

Stichting Buurtlink | € 1.500.000,-

Stichting Buurtlink, de burensite van Nederland, wil de saamhorigheid in Nederlandse wijken verbeteren waardoor de leefbaarheid en het buurtgeluk toenemen. Op haar platform worden buurtbewoners duurzaam aan elkaar verbonden. Op dit moment zijn 500.000 gebruikers aangesloten op het platform en de organisatie heeft de ambitie om te groeien naar 1 miljoen. Met deze bijdrage van de loterij kan Buurtlink haar platform verder verbeteren zodat meer buurtbewoners elkaar ook online weten te vinden en meer buurtinitiatieven worden gestart. Dit zal leiden tot een verbetering van de sociale cohesie in de wijken. Verder biedt de organisatie een waardevol communicatieplatform voor de beneficiënten van de loterij, andere maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, zorginstellingen en gemeenten.