Regels en toezicht

De volgende externe regelgevende en controlerende organen en instrumenten spelen een rol:

Kansspelautoriteit

Per 1 april 2012 is het College van toezicht op de kansspelen vervangen door de Kansspelautoriteit (Ksa). Het takenpakket van de Ksa is uitgebreider dan dat van het College van Toezicht het geval was. Hieronder staan de belangrijkste taken opgesomd:

  1. Verlenen van kansspelvergunningen.
  2. Toezien op naleving wet- en regelgeving en de vergunningsvoorwaarden.
  3. Optreden tegen overtredingen van de Wet op de kansspelen of vergunningsvoorwaarden, mede door het opleggen van sancties.
  4. Voorlichting geven over kansspelen en de mogelijke gevaren ervan.
  5. Coördineren van activiteiten ten aanzien van verslavingspreventie.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie blijft verantwoordelijk voor het algemene kansspelbeleid. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.kansspelautoriteit.nl 

Wet op de Kansspelen (WoK)

De WoK is het juridische kader waarbinnen de kansspelvergunninghouders werken. U kunt de wet hier nalezen.

Zelfregulering

De Nationale Postcode Loterij volgt de Gedrags- en de Reclamecode voor kansspelaanbieders.

  1. Gedrags- en de Reclamecode voor kansspelaanbieders

Inkoopvoorwaarden, Code of Conduct & Responsible Play

Welke inkoopvoorwaarden en Code of Conduct hanteren we?

De zorgplicht (artikel 4a WoK) en de Goede Doelen Loterijen

Vergunningen en statuten Nationale Postcode Loterij

Hieronder leest u de statuten van de Nationale Postcode Loterij:

De vergunning van de loterij vindt u hier:

vergunning

Responsible Disclosure

Heeft u een (technische) kwetsbaarheid gevonden bij de loterij of een van haar leveranciers? Dan vindt u hier onze Responsible Disclosure:

Wat is uw winkans?

In 2019 zijn er bij de Postcode Loterij 9.293.856 prijzen verloot. Gemiddeld speelden er in 2019 bij de 14 trekkingen 2,9 miljoen deelnemers mee. Daarvan wonnen per trekking gemiddeld 443.278 deelnemers één of meerdere prijzen. De winkans komt daarmee op een gemiddelde per trekking van 1 op 6,5, als u het volledige jaar meespeelde met de Postcode Loterij.

Meer informatie over de winkans

Trekkingsprocedure

Hoe de trekkingsprocedure en het toezicht hierop geregeld is, leest u in onderstaande documenten:

Bekijk de trekkingsdata

Toewijzingsbeleid & Financieel Reglement

In onderstaande documenten vindt u meer informatie over de uitgangspunten en procedure van ons toewijzingsbeleid.

Corporate Governance & Governance Holding

De Raad van Commissarissen heeft in 2004 besloten om de Corporate Governance Code toe te passen.

Lees meer over de Corporate Governance Code

Lees meer over onze Governance Holding

Klachtenprocedure

Heeft u een vraag over uw gewonnen prijs of vragen over uw deelname aan de Postcode Loterij? Kijk op de Klantenservicepagina van de Postcode Loterij. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden, neem dan contact met ons op. Wij zijn te bereiken op werkdagen tussen 09.00 – 21.00 uur via het nummer 088 – 020 1010 (normaal tarief). De Postcode Loterij doet er alles aan om u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Bent u niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen via het contactformulier.

Klachtenprocedure voor aanvragende organisaties

Heeft u klachten over de aanvraag- en besluitvormingsprocedures van aanvragers en/of goede doelen van de Postcode Loterij? Bekijk hier de werkwijze van het omgaan met klachten.

ANBI informatie

De Nationale Postcode Loterij (www.postcodeloterij.nl) werft fondsen om organisaties te steunen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld. Minimaal 40 procent van de opbrengst is bestemd voor het goede doel. De Nationale Postcode Loterij N.V. maakt tezamen met de andere goede doelen loterijen VriendenLoterij N.V. en de BankGiro Loterij N.V. deel uit van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V.  (fiscaal nummer 8134.63.464), waarvan de Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen 100% aandeelhouder is. Deze loterijen zijn ideële organisaties die ernaar streven om de samenleving verder te brengen en te optimaliseren op diverse terreinen.

Onze organisaties zijn door de Belastingdienst voorzien van de status: algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een onderneming verkrijgt de ANBI status als zij aan strikte voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld het werken zonder winstoogmerk en de eis dat een instelling zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang. Een andere voorwaarde is dat een ANBI bepaalde informatie openbaar maakt, waaraan wij met deze tekst voldoen. Hieronder volgt meer informatie met zo nodig een verwijzing naar nadere toelichting.

De Nationale Postcode Loterij N.V. (fiscaal nummer 8134.64.304) is gevestigd aan de Beethovenstraat 200, 1077 JZ te Amsterdam, Nederland. De structuur van de organisatie van de Nationale Postcode Loterij N.V. en de samenstelling van de directie staan toegelicht op deze pagina.

Op de directie wordt toegezien door de raad van commissarissen van de holding. De Raad van Commissarissen komt 4 à 5 keer per jaar bijeen. Voor de werkwijze en de samenstelling van de raad van commissarissen zie deze pagina. De wijze van beloning van de raad van commissarissen is opgenomen in de jaarrekening van de Nationale Postcode Loterij N.V. (KvK Amsterdam, dossiernummer 41183598), voor directie en werknemers wordt geen cao gevolgd. 

Voor het personeel is een eigen salarisregeling van toepassing. Afhankelijk van functie, prestaties en senioriteit wordt het salaris vastgesteld op basis van de gehanteerde salarisschalen. Periodiek wordt het salarisbeleid getoetst aan externe gegevens.

Het jaarverslag van de Nationale Postcode Loterij N.V. bevat een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording van de Nationale Postcode Loterij N.V.. De gedeponeerde geconsolideerde jaarrekening is op te vragen bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam via http://www.kvk.nl/ , Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. (nr 34208105). Voor de Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen (fiscaal nummer 8134.63.439) geldt geen deponeringsplicht, het door de accountant goedgekeurde verslag van de stichting treft u hier aan:

Een uitgebreide toelichting op het werk van de Nationale Postcode Loterij N.V. kunt u teruglezen op deze pagina.