Corporate Governance

In 2004 heeft de Raad van Commissarissen van de Nationale Goede Doelen Loterijen ingestemd vrijwillig de Corporate Governance Code, zoals opgesteld door de commissie Tabaksblat en voor zover van toepassing, te volgen. Dit geldt voor de hele Groep en deze bestaat uit de Nationale Postcode Loterij N.V., VriendenLoterij N.V., Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. en Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen.

De Groep valt buiten het verplichte toepassingsgebied van de Corporate Governance Code omdat de aandelen in de Holding op naam zijn en niet zijn toegelaten tot de officiële notering van een van overheidswege erkende effectenbeurs. Op grond van de statuten van de Holding zijn de aandelen niet vrijelijk overdraagbaar. Gezocht is naar een op de Groep gerichte en praktische toepassing die eer doet aan de bepalingen in de Code en daartoe zijn onder andere de volgende regelingen opgesteld:

Raad van Commissarissen

Reglement van de audit commissie ›

Reglement van de business commissie ›

Reglement van de selectie- en benoemingscommissie › 

Reglement Raad van commissarissen

Overige downloads

Roulatieschema Raad van Commissarissen ›

Profielschets en samenstelling Raad van Commissarissen ›

Klokkenluidersregeling ›

Directiereglement ›