Deelnemersreglement Nationale Postcode Loterij

NPL – 81

Dit reglement treedt in werking op 28 juli 2022.

Artikel 1 Organisatie

 1. De Nationale Postcode Loterij N.V., Beethovenstraat 200, 1077JZ Amsterdam, organiseert de Nationale Postcode Loterij.
 2. De afdracht van de Nationale Postcode Loterij wordt aangewend ter verwezenlijking van doeleinden van algemeen belang, gelegen op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten, natuur en milieu, humanitaire hulpverlening, maatschappelijk, sociaal en cultureel werk, alsmede gezondheid en welzijn.
 3. Van overheidswege wordt toezicht uitgeoefend op de Nationale Postcode Loterij N.V. Bij de uitvoering voldoet de Nationale Postcode Loterij N.V. aan de van overheidswege gestelde eisen en aan de in de hierna te noemen vergunning gestelde voorschriften.
 4. De vergunning van de Nationale Postcode Loterij N.V. voor de uitvoering van de Nationale Postcode Loterij is op 21 oktober 2021 onder kenmerk 300028/14480 door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit verleend.
 5. Degene die deelneemt aan de Nationale Postcode Loterij is gebonden aan de bepalingen van dit reglement. Dit reglement kan door Nationale Postcode Loterij N.V. van tijd tot tijd worden gewijzigd. De geldende versie van dit reglement is te vinden op www.postcodeloterij.nl en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de Nationale Postcode Loterij N.V.
 6. De deelnemersadministratie van de Nationale Postcode Loterij N.V. wordt tezamen gevoerd met die van de VriendenLoterij N.V.

 

Artikel 2 Voorschriften voor deelname

 1. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij staat open voor personen van 18 jaar en ouder. Deelnemers dienen naar waarheid te verklaren meerderjarig te zijn en/of naar waarheid hun geboortedatum in te vullen. Deelname staat ook open voor rechtspersonen.
 2. De Nationale Postcode Loterij N.V. neemt passende maatregelen om te voorkomen dat minderjarigen deelnemen aan de Nationale Postcode Loterij.
 3. De deelnemer dient er voor zorg te dragen dat de Nationale Postcode Loterij N.V. beschikt over zijn/haar juiste naam-, adres- en overige (contact-)gegevens. De deelnemer dient de Nationale Postcode Loterij N.V. zo spoedig mogelijk van fouten en/of wijzigingen op de hoogte te stellen.

 

Artikel 3 Lotnummer

 1. De Nationale Postcode Loterij N.V. kent aan elke deelnemer een lotnummer toe. Het lotnummer bestaat uit een postcode van 4 cijfers en 2 letters, aangevuld met drie door de Postcode Loterij N.V vast te stellen volgcijfers – van 001 t/m 499 – om ieder lot uniek te maken.
 2. Iedere combinatie van 4 cijfers gevolgd door 2 letters, die een bestaande postcode in Nederland oplevert op het moment van opgave aan de Nationale Postcode Loterij, kan de basis vormen voor het lotnummer.
 3. Per postcode kunnen maximaal 499 loten worden uitgegeven.
 4. De deelnemer aan de Nationale Postcode Loterij speelt automatisch mee met de postcode behorend bij het door hem opgegeven adres, tenzij a) er op die postcode al 499 loten zijn uitgegeven of b)de deelnemer aangeeft (ook) met een afwijkende postcode (afwijkend van het opgegeven (post)adres) te willen meespelen.
 5. Bij overschrijding van het maximum van 499 loten per postcode zullen de deelnemers die ook in die postcode willen meespelen, maar dat niet kunnen doen omdat reeds 499 loten in de betreffende postcode zijn uitgegeven, eventueel deels, voor zover dat nodig is, automatisch doorgeschoven worden naar de dichtstbijzijnde nog beschikbare postcode, met, zo mogelijk, handhaving van de eerste opgegeven letter; waarbij de lettercombinatie beslissend is - niet de cijfercombinatie - (zijn de oorspronkelijke letters van de postcode bijvoorbeeld AK, dan is de volgende combinatie AL. Is ook die combinatie bezet, dan geldt de combinatie AM als volgende; etc. tot en met AZ. Is ook de combinatie AZ bezet, dan is de volgende combinatie AA, waarna AB, AC, etc. tot en met AJ. Is ook die combinatie bezet, dan is de volgende combinatie BK, waarna BL, BM etc.).

 

Artikel 4 Aanvraag en totstandkoming deelname

 1. Aanvragen voor deelname tot wederopzegging kan men doen door aan de Nationale Postcode Loterij N.V. schriftelijk, telefonisch of via internet een doorlopende machtiging tot automatische incasso af te geven op de door de Nationale Postcode Loterij N.V. aangegeven wijze. De aanvrager machtigt de Nationale Postcode Loterij N.V. om de inleg voor zijn lot/loten tot wederopzegging van het door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer te incasseren.
 2. De deelname wordt binnen 10 werkdagen na opgave daarvan aan betrokkene schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) bevestigd. In deze bevestigingsbrief of e-mail wordt aangegeven met welk lotnummer de deelnemer meespeelt en in welke speelmaand de deelname aanvangt.
 3. De Nationale Postcode Loterij N.V. behoudt zich het recht voor niet leesbare of niet volledige aanvragen voor deelname niet te verwerken en/of te aanvaarden en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen.
 4. Indien incasso van het inleggeld van het opgegeven bankrekeningnummer in de eerste maand van deelname niet mogelijk is, is de Nationale Postcode Loterij N.V. bevoegd maar niet verplicht die deelname als niet tot stand te zijn gekomen te beschouwen.
 5. Deelname is ook mogelijk door middel van een gratis lot. Een deelnemer kan met maximaal 3 gratis loten aan een trekking deelnemen.
 6. Bij fouten en gebreken, waaronder maar niet beperkt tot, technische verstoringen, ten gevolge waarvan deelname aan de Nationale Postcode Loterij niet tot stand gekomen of niet mogelijk is, neemt degene die wilde deelnemen niet deel aan de door de Nationale Postcode Loterij N.V. georganiseerde trekking(en).

 

Artikel 5 Weigering deelname

 1.  

  De Nationale Postcode Loterij N.V. behoudt zich het recht voor aanvragen voor aanvang, hervatting of uitbreiding van deelname niet te verwerken of te aanvaarden indien (eerder) sprake is (geweest) van oneigenlijk gebruik en/of misbruik, fraude en/of bedrog door de aanvrager c.q.(voormalig) deelnemer (hierna “oneigenlijk gebruik”). Onder oneigenlijk gebruik wordt in dit reglement in ieder geval ook verstaan (i) het herhaaldelijk al dan niet opeenvolgend deelnemen aan en weer opzeggen van (deelname aan) de Nationale Postcode Loterij;(ii) het herhaaldelijk niet kunnen afschrijven van de inleg van het door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer en/of terugboeken daarvan door de deelnemer of een bankinstelling. Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan kan de Nationale Postcode Loterij gebruik maken van overzichten van (voormalig) deelnemers die zich hieraan schuldig hebben gemaakt.

 2. Indien een deelname op basis van het vorige lid niet kan plaatsvinden, geldt dit evenzeer voor aanvragen voor aanvang, hervatting of uitbreiding van deelname aan de VriendenLoterij.

   

 

Artikel 6 Uitbreiding of wijziging deelname

 

 1.  Indien een bestaande deelnemer zijn deelname heeft uitgebreid door met een extra lot of extra loten te gaan meespelen, zal de inleg daarvoor van het opgegeven bankrekeningnummer worden afgeschreven. De uitbreiding van de deelname wordt de deelnemer binnen 10 werkdagen schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) bevestigd. In deze bevestigingsbrief of e-mail wordt aangegeven met welk(e) lotnummer(s) de deelname is uitgebreid en per welke speelmaand de deelnemer daarmee gaat meespelen in de Nationale Postcode Loterij.
 2. Een deelnemer van wie een bericht van verhuizing (d.w.z. adreswijziging) door de Nationale Postcode Loterij N.V. is ontvangen, zal bij de eerstkomende trekking waarvoor dit mogelijk is een nieuw lotnummer toegewezen krijgen overeenkomstig het in dit reglement bepaalde, tenzij de deelnemer in het bericht van verhuizing uitdrukkelijk verzocht heeft zijn/haar bestaande lotnummer te handhaven en/of tenzij de deelnemer meespeelt met een afwijkende postcode.
 3.  Indien het lotnummer door het bericht van verhuizing wijzigt, ontvangt de deelnemer schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) bericht van de Nationale Postcode Loterij N.V. over het nieuwe lotnummer en vanaf welke speelmaand wordt meegespeeld met het nieuwe lotnummer.
 4. Het lotnummer dat op het bankafschrift staat, is leidend. De deelnemer speelt vanaf de speelmaand of extra trekking die op het bankrekeningnummer staat vermeld mee met het nieuwe lotnummer.
 5. Indien het bericht van verhuizing wordt verwerkt als de voorbereidingen voor de trekking op basis van dat lotnummer zijn gestart of incasso al heeft plaatsgevonden, zal aan die trekking(en) nog worden deelgenomen met het lotnummer waarmee men voor het bericht van verhuizing meespeelde.
 6. Een verhuizing kan worden doorgegeven op een van de volgende manieren: telefonisch, schriftelijk, via het contactformulier op de website, via de persoonlijke pagina van de deelnemer en via de social media kanalen en Live Chat van de Nationale Postcode Loterij N.V. Deelnemers ontvangen een bevestiging op schrift (per normale post dan wel per e-mail) indien een lotnummer wijzigt. Vermelding van het nieuwe lotnummer op het bankrekeningafschrift van de deelnemer geldt als een schriftelijke bevestiging van de ingangsdatum van de verhuizing: met ingang van de trekking vermeld op het bankrekeningafschrift speelt de deelnemer met het nieuwe lotnummer mee. Het lotnummer dat op het rekeningafschrift staat, is leidend.
 7.  Alle overige wijzigingen in de deelnemersadministratie niet inhoudende een verhuizing (bijv. correcties in de naam van de deelnemer of wijziging van het e-mailadres) kunnen zowel schriftelijk, telefonisch als via de website worden doorgegeven.
 8. Een wijziging van gegevens zoals vermeld in dit artikel ontvangen door de Nationale Postcode Loterij N.V. resulteert in een wijziging in de gezamenlijke deelnemersadministratie zoals beschreven in artikel 1.4, met uitzondering van het bankrekeningnummer.
 9. Een wijziging van gegevens ontvangen door de VriendenLoterij N.V. geldt als mede ontvangen door de Nationale Postcode Loterij N.V. en kan consequenties hebben voor het lotnummer bij de Nationale Postcode Loterij.

 

Artikel 7 Beëindiging deelname

 1. Gehele of gedeeltelijke beëindiging van deelname aangegaan tot wederopzegging kan door deelnemer op elk van de volgende wijzen plaatsvinden: a)schriftelijk (per brief), adres Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam; b)telefonisch via telefoonnummer 088 - 020 1010 of; c) via de website “postcodeloterij.nl/persoonlijke-pagina/mijn-postcodeloterij”. Met gedeeltelijk wordt bedoeld: niet alle loten waarmee de deelnemer meespeelt worden beëindigd.
 2. Het verzoek tot beëindiging dient voldoende identificeerbare gegevens te bevatten om door de Nationale Postcode Loterij N.V. verwerkt te kunnen worden. De deelnemer ontvangt van de (gehele of gedeeltelijke) beëindiging schriftelijk (per normale post of per e-mail) een bevestiging.
 3. De deelnemer kan zijn/haar deelname te allen tijde opzeggen. Indien de opzegging wordt verwerkt als het incassoproces voor de eerstvolgende trekking(en) in gang is gezet of de incasso al heeft plaatsgevonden, zal aan die eerstvolgende trekking(en) alsnog worden deelgenomen.
 4. Indien de opzegging een nieuwe aanmelding voor deelname betreft waarvoor incasso noodzakelijk is en wordt gedaan als het incassoproces voor de eerste trekking daarvan nog niet in gang is gezet, zal aan die trekking niet worden deelgenomen; het lot/de loten worden dan per direct beëindigd (geannuleerd). 
 5. Met de gehele beëindiging van de deelname eindigt de door de deelnemer verstrekte machtiging om de maandelijkse inleg automatisch van zijn bankrekeningnummer af te schrijven. Omgekeerd geldt: met het intrekken van de machtiging beëindigt een deelnemer zijn deelname.
 6. De Nationale Postcode Loterij N.V. kan de deelname eenzijdig beëindigen in elk van de volgende gevallen: a)kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen; b)onbetamelijk gedrag jegens de Nationale Postcode Loterij N.V. en/of (één van) haar medewerkers; c)(een redelijk vermoeden van) oneigenlijk gebruik.
 7.  Een beëindiging op basis van het vorige lid geldt ingeval van gelijktijdige deelname aan de VriendenLoterij eveneens voor die loterij.
 8. Indien een bank meldt dat incasso van het door de deelnemer voor incasso opgegeven bankrekeningnummer bij die bank met onmiddellijke ingang en definitief niet meer mogelijk is, wordt de deelname door de Nationale Postcode Loterij N.V. eenzijdig beëindigd.

Artikel 8 Inleg, afschrijving en deelnamebewijs

 

 1. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij kost EURO 14,50 (veertien EURO en vijftig EUROCENT) per lotnummer per trekking.
 2.  De inleg van deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij wordt voorafgaand aan een trekking van het door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer afgeschreven. De afschrijving van de inleg van de deelnemer geschiedt op grond van (een) daartoe door de deelnemer aan de Nationale Postcode Loterij N.V. verstrekte machtiging(en).
 3. De inleg moet door een (nieuwe) deelnemer voorafgaand aan een trekking zo tijdig zijn voldaan dat hem het lotnummer genoemd in artikel 3 kan worden toegekend en het lotnummer op de trekkingslijst kan worden geplaatst. Ook gratis deelnemende loten worden met het toegekende lotnummer op de trekkingslijst geplaatst.
 4.  Bij elke afschrijving op basis van automatische incasso wordt door de Nationale Postcode Loterij N.V. op het rekeningafschrift van het bankrekeningnummer waarvan de inleg wordt afgeschreven vermeld onder welk(e) lotnummer(s) en met welke trekking de deelnemer meespeelt. Deze afschrijving wordt door de Nationale Postcode Loterij N.V. beschouwd als deelnamebevestiging en deelnamebewijs van de op het afschrift genoemde trekking, tenzij de afschrijving van de inleg ten behoeve van de betreffende trekking is teruggeboekt.
 5.  De Nationale Postcode Loterij N.V. kan ook bepalen dat de betaling van de verschuldigde inleg vooraf middels andere betaalvormen dient plaats te vinden.
 6.   Indien het lotnummer niet op het rekeningafschrift kan worden vermeld (bijv. bij (een vorm van) iDEAL betaling of deelname met een gratis lot), dan ontvangt de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) een bevestiging met daarin het/de lotnummer(s) welke geldt als bewijs van deelname.
 7.  Indien een deelnemer met meer dan één lot deelneemt, zal het verzoek tot incasso van de inleg aan de bank tegelijkertijd worden verstrekt, behalve in de situatie als beschreven in artikel 6.1 of artikel 8.5.
 8. De Nationale Postcode Loterij N.V. heeft geen invloed op de volgorde waarin lotnummers aan de bank worden aangeboden en al dan niet door de bank worden geïncasseerd.
 9.  Mocht het afschrijven niet lukken dan wel de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer zijn teruggeboekt, dan is de Nationale Postcode Loterij N.V. bevoegd, maar niet verplicht ten behoeve van die trekking nog minimaal één incassopoging te doen plaatsvinden.
 10. Als geen afschrijving, om welke reden ook, kan plaatshebben/heeft plaatsgevonden, of de afschrijving ten behoeve van die trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, is geen sprake van een geldige deelname aan de trekking waarvoor die afschrijving benodigd was en maakt de deelnemer geen aanspraak op prijzen uit de betreffende trekking.
 11. Indien de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, maar de Nationale Postcode Loterij N.V. hiervan niet tijdig voor de trekking op de hoogte is, dan wel na de trekking de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, wordt de deelnemer geacht geldig aan die trekking te hebben deelgenomen en blijft de deelnemer verplicht de inleg aan de Nationale Postcode Loterij N.V. te voldoen. Daarnaast kan de Nationale Postcode Loterij N.V. hiertoe kosten zoals incassokosten in rekening brengen.
 12. Indien ten behoeve van twee opeenvolgende trekkingen om welke reden dan ook geen inleg van de door de deelnemer opgegeven rekening kan worden afgeschreven of de afschrijving door of op initiatief van de deelnemer twee keer is teruggeboekt, kan de Nationale Postcode Loterij N.V. de deelname eenzijdig beëindigen.
 13. De in dit artikel genoemde prijs per lot per trekking kan door de Nationale Postcode Loterij N.V. verhoogd worden.

Artikel 9 Trekkingen

1.        De Nationale Postcode Loterij N.V. organiseert 14 trekkingen per jaar, 12 maandelijkse (of reguliere) en 2 extra trekkingen. Een trekking van de Nationale Postcode Loterij N.V. kan tevens het in artikel 10 omschreven gratis toegevoegde spel omvatten.

2.        De reguliere en extra trekkingen van de Nationale Postcode Loterij N.V. zijn openbaar en vinden plaats onder notarieel toezicht. Daarvan wordt door de notaris proces-verbaal opgemaakt. De notaris is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking te doen plaatsvinden.

3.        Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt door de notaris een trekking plaats uit alle lotnummers die voor de betreffende trekking overeenkomstig dit reglement geldig deelnemen.

4.        Uitsluitend lotnummers waarmee geldig deelgenomen wordt aan de Nationale Postcode Loterij kunnen prijswinnend zijn.

5.        Prijzen kunnen op postcode, wijkcode en/of op lotnummer getrokken worden. Bij prijzen die op lotnummer worden getrokken, kunnen alle overige loten in de postcode of de wijk van het winnende lot ook een prijs winnen of verdelen.

6.        In één trekking kan een deelnemer meer dan één prijs winnen.

7.        Deelname aan de Nationale Postcode Loterij betekent niet automatisch deelname aan elke door de Nationale Postcode Loterij N.V. georganiseerde trekking. Daarvoor is geldige deelname nodig, zie artikel 8.10.

8.        Deelnemers die gaan meespelen met de Nationale Postcode Loterij na inwerkingtreding van dit reglement, gaan automatisch meespelen met het aantal trekkingen dat de Nationale Postcode Loterij N.V. op dat moment organiseert. Deelnemers die nog niet met (alle) trekkingen meespelen, kunnen hun deelname aanpassen aan het door de Nationale Postcode Loterij N.V. georganiseerde aantal trekkingen.

9.        De directie van de Nationale Postcode Loterij N.V. is gerechtigd een trekking uit te stellen of af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd met vermelding van de nieuwe datum van trekking. Bij definitieve afgelasting van een trekking zal de door de deelnemers betaalde inleg zo veel als mogelijk worden terugbetaald.

Artikel 10 Toegevoegd spel

1.        Iedere deelnemer aan de Nationale Postcode Loterij speelt zonder extra kosten voor hem automatisch mee in het toegevoegde spel van de Nationale Postcode Loterij met hetzelfde lotnummer als waarmee hij aan het hoofdspel geldig deelneemt.

2.        De directie van de Nationale Postcode Loterij N.V. is gerechtigd te bepalen of en wanneer een toegevoegd spel zal plaatsvinden.

3.        Het prijzenpakket van het toegevoegde spel wordt door de Nationale Postcode Loterij vooraf vastgesteld en gepubliceerd via door haar gekozen media.

4.        De trekking van het toegevoegde spel vindt plaats onder toezicht van de notaris.

Artikel 11 Prijzen

1.        Het prijzenpakket van een trekking wordt door de Nationale Postcode Loterij N.V. vooraf vastgesteld en gepubliceerd. Het prijzenpakket kan geldprijzen, prijzen in natura of gratis speelkansen omvatten.

2.         Tot de prijzen kunnen uitnodigingen behoren voor het bijwonen van een  opname van een (televisie)programma. Deelnemers kunnen ook op andere wijze dan door het winnen van een prijs hiertoe in de gelegenheid gesteld worden. Aan de uitnodiging kan een voorronde gekoppeld zijn. Elke deelnemer die op uitnodiging bij een (televisie)programma aanwezig is, kan kans maken op extra geldprijzen, prijzen in natura of om als kandidaat in het (televisie)programma mee te spelen en daar geldprijzen en/of prijzen in natura te winnen. Alle deelnemers die niet bij een televisie)programma zijn uitgenodigd, kunnen in de gelegenheid worden gesteld op een nader door de directie van de Postcode Loterij N.V. te bepalen wijze dezelfde prijzen te winnen als die in een (televisie)programma worden gewonnen.

3.        Als prijs kunnen ook speelkansen beschikbaar worden gesteld. Een gewonnen speelkans is een lot dat in (een) door de Nationale Postcode Loterij N.V. te bepalen maand(en) gratis meespeelt in de Nationale Postcode Loterij of VriendenLoterij waarna het automatisch wordt stopgezet en verdere deelname met dit lot niet mogelijk is.

4.        Maandelijks dingen de deelnemers mee naar de PostcodeStraatprijs,

waarbij elke deelnemer meespelend met een winnende postcode bepaald overeenkomstig dit reglement een prijs met een waarde groot EURO 25.000,=  (vijf en twintig duizend EURO) per lot wint.

5.        In het prijzenpakket kunnen prijzen zitten die verdeeld worden op Kanjerpunten. Deze worden aan het begin van het jaar bekend gemaakt.

6.        Van de Kanjer en de MiljoenenPrijs wordt de helft verdeeld onder alle in de bewuste trekking geldig meespelende loten in de winnende postcode (4 letters + 2 cijfers). De andere helft wordt verdeeld onder alle overige geldig deelnemende loten in de wijk (4 letters) met dezelfde cijfercombinatie als de winnende postcode.

7.        Het aandeel in prijzen die verdeeld worden op Kanjerpunten wordt bepaald door het aantal KanjerPunten waarmee dit lot in de trekking van de  desbetreffende Kanjer of MiljoenenPrijs meespeelt.

-        Elk kalenderjaar, startende vanaf januari, worden per lot tien Kanjerpunten toegekend per trekking waaraan geldig is deelgenomen.

-        Daarbij geldt dat bij verhuizing naar een nieuwe postcode, waardoor

een ander lotnummer werd gekregen, de KanjerPunten die waren toegekend op het lotnummer waarmee vóór de verhuizing geldig werd meegespeeld aan het nieuwe lotnummer worden toegekend en dus meetellen voor het aandeel van het lot in prijzen die worden verdeeld op Kanjerpunten.

8.        Van elk meespelend lot wordt gedurende een kalenderjaar bij elke (reguliere en extra) trekking waaraan geldig is deelgenomen, beginnend bij de trekking van de maand januari, maximaal een bedrag van EURO 2,00 (twee EURO) gereserveerd voor prijzen die worden verdeeld op Kanjerpunten.

 

Artikel 12 Publicatie en uitkering prijzen

 1. De uitkering van prijzen is onder voorbehoud van geldige deelname (zie artikel 8.10).
 2. De Nationale Postcode Loterij N.V. maakt de winnende lotnummers en de daarbij behorende prijzen binnen een week na de desbetreffende trekking door publicatie daarvan via door haar gekozen media bekend. Prijzen kunnen in plaats daarvan gespreid over de maand bekendgemaakt worden.
 3. De Nationale Postcode Loterij N.V. is gerechtigd bij de in lid 2 bedoelde bekendmaking de voor de diverse prijzen in aanmerking komende winnaars in aantal bekend te maken, alsmede de winnende lotnummers en de daarop gevallen prijzen.
 4. De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden anders dan verwerkers worden bekend gemaakt.
 5. Deelnemers die een geldprijs hebben gewonnen, ontvangen hun prijs uiterlijk 7 weken na de bekendmaking van de uitslag.
 6. Alle prijzen worden uitgekeerd aan de deelnemers door overschrijving op het bankrekeningnummer waarvan de inleg voor de trekking werd afgeschreven naar de Nationale Postcode Loterij N.V.
 7.  Indien aan een trekking is deelgenomen via een gratis lot wordt de prijs uitgekeerd op het opgegeven bankrekeningnummer.
 8. Indien de inleg voor de trekking werd voldaan door tussenkomst van een creditcardorganisatie wordt de prijs uitgekeerd op de wijze zoals deze organisatie heeft aangegeven.
 9. Prijzen in natura worden, indien van toepassing, afgeleverd op het bij de Nationale Postcode Loterij N.V. bekende adres. Indien dit adres niet blijkt te kloppen, wordt door de Nationale Postcode Loterij N.V. geen verdere actie ondernomen.
 10. De Nationale Postcode Loterij N.V. behoudt zich het recht voor om in plaats van aflevering aan huis distributiepunten met landelijke dekking in te richten voor prijzen in natura. De Nationale Postcode Loterij N.V. behoudt zich het recht voor om voor prijzen in natura met een waarde van maximaal EUR 30,= (dertig EURO) alternatieve prijzen, waaronder cadeaubonnen, uit te keren.
 11. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld tenzij dit expliciet is aangegeven.
 12. Indien een winnende deelnemer niet aan artikel 2.1 hierboven blijkt te voldoen, wordt de gewonnen prijs niet uitgekeerd.
 13. Op prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, zal de kansspelbelasting door de Nationale Postcode Loterij N.V. worden ingehouden.
 14. Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan de Nationale Postcode Loterij N.V.
 15. Aan de door de Nationale Postcode Loterij N.V. gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 Klachten

 1. Een uitlating van ongenoegen betreffende het handelen of nalaten van de Nationale Postcode Loterij N.V. - zoals klachten over het niet of verkeerd toekennen van een prijs -  moet op schrift en beargumenteerd binnen één jaar na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van de Nationale Postcode Loterij N.V. Na de termijn van één jaar kan niet meer geklaagd worden. De klachtenprocedure van de Nationale Postcode Loterij N.V is hierop aanvullend van toepassing.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij N.V. is niet aansprakelijk voor vertraging dan wel fouten in de geautomatiseerde aanmelding van deelname, het weg- of zoekraken van ingevulde (elektronische) formulieren, kaarten, overmakingen, mededelingen van en aan deelnemers tijdens het verzenden daarvan via de post, internet of anderszins, evenals voor schade door (strafbare) handelingen van derden, zoals maar niet beperkt tot verlies en diefstal.
 2. De Nationale Postcode Loterij N.V. is niet aansprakelijk voor fouten, nalatigheden en/of wijzigingen in de gepubliceerde uitslagen en/of communicatie over (gepubliceerde) uitslagen en andere (algemene) informatie.
 3. De Nationale Postcode Loterij N.V. is niet aansprakelijk voor welke vertraging, of (foutieve) handelingen en/of nalatigheden dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij financiële of andere betrokken instellingen dan wel bij de deelnemer zelf. Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor de Loterij berust bij de deelnemer. De Nationale Postcode Loterij N.V. aanvaardt ter zake van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
 4. De Nationale Postcode Loterij N.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in het (geautomatiseerde) proces van de loterijtrekking.
 5. De Nationale Postcode Loterij N.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.
 6. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard door de Nationale Postcode Loterij N.V. voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van de Nationale Postcode Loterij N.V. liggende omstandigheden. Hieronder vallen – naast de wettelijke overmachtssituaties voor zover hierin nog niet inbegrepen – ook, maar niet beperkt tot, (foutieve) handelingen, nalatigheden of sluiting/faillissement van de door Nationale Postcode Loterij N.V. ingeschakelde derden (waaronder leveranciers) en uitstellen of annuleren van loterijactiviteiten en/of prijzenuitkering als gevolg van een (dreiging van) oorlog, (dreiging van) natuurrampen, staking, opstand, epidemie, pandemie, overheidsmaatregelen en/of overheidsadviezen en ernstige (ver)storingen in de bedrijfsvoering van de Nationale Postcode Loterij N.V. en/of de door haar ingeschakelde derden (waaronder leveranciers).

Artikel 15 Slotbepaling

 1. De vorige versie van het Deelnemersreglement van de Nationale Postcode Loterij N.V. (d.d. 1 januari 2022) wordt per 28 juli 2022 ingetrokken.