Deelnemersreglement Nationale Postcode Loterij

(PDF) Gedrags- en reclamecode kansspelen

(PDF) Reclamecode voor Kansspelen

NPL – 78

Deelnemersreglement Nationale Postcode Loterij

Dit reglement treedt in werking op 16 augustus 2021.

Artikel 1 Organisatie

 1. De Nationale Postcode Loterij N.V., Beethovenstraat 200, 1077JZ Amsterdam, organiseert de Nationale Postcode Loterij. De afdracht wordt aangewend ter verwezenlijking van doeleinden van algemeen belang, gelegen op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten, natuur en milieu, humanitaire hulpverlening, maatschappelijk, sociaal en cultureel werk, alsmede volksgezondheid. Van overheidswege wordt toezicht uitgeoefend op de Nationale Postcode Loterij N.V. Bij de uitvoering voldoet de Nationale Postcode Loterij aan de van overheidswege gestelde eisen en aan de in de hierna te noemen vergunning gestelde voorschriften.
 2. De vergunning van de Nationale Postcode Loterij N.V. voor de uitvoering van de Nationale Postcode Loterij is op 23 december 2016 onder kenmerk 10233 door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit verleend.
 3. Degene die deelneemt aan de Nationale Postcode Loterij is gebonden aan de bepalingen van dit reglement. Dit reglement kan door Nationale Postcode Loterij N.V. van tijd tot tijd worden gewijzigd. De geldende versie van dit reglement is te vinden op www.postcodeloterij.nl en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de Nationale Postcode Loterij N.V.
 4. De deelnemersadministratie van de Nationale Postcode Loterij N.V. wordt tezamen gevoerd met die van de VriendenLoterij N.V.

Artikel 2 Voorschriften voor deelname

1.    Deelname aan de Nationale Postcode Loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen.

2.    De Nationale Postcode Loterij N.V. neemt passende maatregelen om te voorkomen dat minderjarigen deelnemen aan de Nationale Postcode Loterij.

Artikel 3 Speelwijze

 1. De deelnemer aan de Nationale Postcode Loterij speelt automatisch mee met de postcode behorend bij het door hem opgegeven adres, tenzij i) het bepaalde in lid 4 van dit artikel van toepassing is of ii) de deelnemer een andere – van zijn adres afwijkende – postcode heeft opgegeven, welke afwijkende postcode een postcode dient te zijn als hierna gedefinieerd: iedere combinatie van 4 cijfers gevolgd door 2 letters, die een bestaande postcode in Nederland oplevert op het moment van opgave aan de Nationale Postcode Loterij.
 2. Door de Nationale Postcode Loterij N.V. worden - tenzij in dit reglement anders is bepaald - aan de overeenkomstig het bovenstaande bepaalde postcode drie cijfers - van 001 t/m 499 - toegevoegd.
 3. Per postcode of combinatie van 4 cijfers en 2 letters kunnen maximaal 499 loten worden uitgegeven aan één of meerdere deelnemers.
 4. Bij overschrijding van het maximum van 499 loten per postcode zullen de deelnemers die ook in die postcode willen meespelen, maar dat niet kunnen doen omdat reeds 499 loten in de betreffende postcode zijn uitgegeven, eventueel deels, voorzover dat nodig is automatisch doorgeschoven worden naar de dichtstbijzijnde nog beschikbare postcode, met, zo mogelijk, handhaving van de eerste opgegeven letter; waarbij de lettercombinatie beslissend is - niet de cijfercombinatie - (zijn de oorspronkelijke letters van de postcode bijvoorbeeld AK, dan is de volgende combinatie AL. Is ook die combinatie bezet, dan geldt de combinatie AM als volgende; etc. tot en met AZ. Is ook de combinatie AZ bezet, dan is de volgende combinatie AA, waarna AB, AC, etc. tot en met AJ. Is ook die combinatie bezet, dan is de volgende combinatie BK, waarna BL, BM etc.).
 5. De combinatie van postcode en drie door de Nationale Postcode Loterij N.V. toegevoegde cijfers op de hiervoor in de leden 1,2 en 4 omschreven wijze bepaald, is het lotnummer van de deelnemer. Dit lotnummer wordt de deelnemer door de Nationale Postcode Loterij N.V. medegedeeld.
 6. Het lotnummer wordt bij de afschrijving van de inleg vermeld op het rekeningafschrift van het bankrekeningnummer waarvan de inleg voor deelname aan de Nationale Postcode Loterij wordt afgeschreven [moment van incasso], tenzij de situatie beschreven in artikel 6 lid 9 zich voordoet. Dit rekeningafschrift geldt als bewijs van deelname en betaling aan de Nationale Postcode Loterij, tenzij de afschrijving van de inleg ten behoeve van een trekking is teruggeboekt. Indien aan een trekking op een andere wijze dan omschreven onder artikel 5 lid 1 wordt deelgenomen, bijvoorbeeld met een gratis lot, dan ontvangt de deelnemer daarvan schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) een bevestiging met daarin het lotnummer welke geldt als bewijs van deelname.
 7. De Nationale Postcode Loterij N.V. organiseert 14 trekkingen per jaar, 12 maandelijkse (of reguliere) en 2 extra trekkingen. Een trekking van de Nationale Postcode Loterij N.V. kan tevens het in artikel 9 omschreven gratis toegevoegde spel omvatten. In de vergunning van de Nationale Postcode Loterij N.V. worden de maandelijkse trekkingen omschreven als ‘loterijen’. Waar hierna in dit deelnemersreglement de term ‘trekking’ wordt gehanteerd wordt hiermee ‘loterij’ in de zin van de vergunning bedoeld.
 8. De directie van de Nationale Postcode Loterij N.V. kan besluiten naast de trekkingen genoemd in het vorige lid additionele trekkingen te organiseren tot het maximale aantal toegestaan in de in artikel 1 lid 2 genoemde vergunning, waarvoor deelnemers zich separaat kunnen opgeven en waarvoor separaat inleg gevraagd kan worden. Ook kan de directie van de Nationale Postcode Loterij N.V. besluiten speciale groepen van deelnemers gratis aan door haar te organiseren additionele trekkingen te laten deelnemen. Het prijzenpakket voor gratis deelnames aan de in de vorige zin bedoelde additionele trekkingen zal niet ten laste komen van het gecommuniceerde jaarlijkse prijzenpakket.

 

Artikel 4 Speelgeheim

De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden anders dan verwerkers worden bekend gemaakt.

 

Artikel 5 Aanvraag, wijziging, beëindiging en weigering deelname

 1. Aanvragen voor deelname tot wederopzegging kan men doen door aan de Nationale Postcode Loterij N.V. schriftelijk, telefonisch of via internet een doorlopende machtiging tot automatische incasso af te geven op de door de Nationale Postcode Loterij N.V. aangegeven wijze. De deelnemer machtigt de Nationale Postcode Loterij N.V. om de inleg voor zijn lot/loten tot wederopzegging van het door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer te incasseren. De deelname wordt binnen 10 werkdagen na opgave daarvan aan betrokkene schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) bevestigd. In deze bevestigingsbrief of e-mail wordt aangegeven in welke speelmaand de deelname aanvangt.
 2. De Nationale Postcode Loterij N.V. kan ook bepalen dat bij aanvang, hervatting of uitbreiding van de deelname betaling van de verschuldigde inleg van de eerste maand eveneens vooraf door middel van bijv. iDEAL- betaling dient plaats te vinden. Artikel 6 lid 9 is dan van toepassing.
 3. De Nationale Postcode Loterij N.V. behoudt zich het recht voor niet leesbare of niet volledige aanvragen voor deelname niet te verwerken en/of te aanvaarden en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen.
 4. Indien incasso van het inleggeld van het opgegeven bankrekeningnummer in de eerste maand van deelname niet mogelijk is, is de Nationale Postcode Loterij N.V. bevoegd maar niet verplicht die deelname als niet tot stand te zijn gekomen te beschouwen. De deelnemer wordt hiervan schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) op de hoogte gebracht op het bij de Nationale Postcode Loterij N.V. bekende (e-mail)adres.
 5. Deelname is ook mogelijk door middel van gratis loten. Een deelnemer kan met maximaal 3 gratis loten aan een trekking deelnemen.
 6. Met inachtneming van het hierna in artikel 6 bepaalde geldt dat deelnemer hij is die zich verplicht heeft tot wederopzegging aan elke trekking van de Nationale Postcode Loterij N.V. deel te nemen én de Nationale Postcode Loterij N.V. gemachtigd heeft de daartoe benodigde inleggelden van zijn bankrekeningnummer af te schrijven én wiens lotnummer(s) is (zijn) bepaald overeenkomstig artikel 3 van dit reglement. In het geval bestaande deelnemers, die zich conform dit artikel hebben aangemeld, via de telefoon en/of internet meer loten hebben aangevraagd, zal de overeenkomstige inleg automatisch van het opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. In dat geval wordt de mutatie in het deelnemersbestand binnen 10 werkdagen na opgave daarvan aan betrokkene schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) bevestigd.
 7. Bij fouten en gebreken, waaronder maar niet beperkt tot, technische verstoringen, ten gevolge waarvan deelname aan de loterij niet tot stand gekomen of niet mogelijk is, neemt degene die wilde deelnemen niet deel aan welke trekking ook en ontvangt hij - op zijn verzoek of op initiatief van de Nationale Postcode Loterij N.V. - het eventueel door hem betaalde inleggeld retour. Aanspraken anders dan het betaalde inleggeld kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen jegens de Nationale Postcode Loterij N.V. niet geldend maken. Zowel de deelnemer als de Nationale Postcode Loterij N.V. zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van geconstateerde fouten en gebreken op de hoogte te stellen.
 8. De Nationale Postcode Loterij N.V. behoudt zich het recht voor aanvragen voor aanvang, hervatting of uitbreiding van deelname niet te verwerken of te aanvaarden indien eerder sprake is geweest van oneigenlijk gebruik en/of misbruik, fraude en/of bedrog door de (voormalig) deelnemer (hierna “oneigenlijk gebruik”). Onder oneigenlijk gebruik wordt in dit reglement in ieder geval ook verstaan (i) het herhaaldelijk al dan niet opeenvolgend deelnemen aan en weer opzeggen van (deelname aan) de Nationale Postcode Loterij;(ii) het herhaaldelijk niet kunnen afschrijven van de inleg van het door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer en/of terugboeken daarvan door de deelnemer of een bankinstelling. Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan kan de Nationale Postcode Loterij gebruik maken van overzichten van (voormalig) deelnemers die zich hieraan schuldig hebben gemaakt.
 9. Indien een deelname op basis van het vorige lid niet kan plaatsvinden, geldt dit evenzeer voor aanvragen voor aanvang, hervatting of uitbreiding van deelname aan de VriendenLoterij.
 10. De deelnemer dient er voor zorg te dragen dat de Loterij beschikt over zijn/haar juiste naam- en adresgegevens.
 11. Een deelnemer van wie een volledig bericht van verhuizing (d.w.z. adreswijziging) door de Nationale Postcode Loterij N.V. is ontvangen, zal bij de eerstkomende trekking waarvoor dit mogelijk is een nieuw lotnummer toegewezen krijgen overeenkomstig het in artikel 3 van dit reglement bepaalde, tenzij de deelnemer in het bericht van verhuizing uitdrukkelijk verzocht heeft zijn/haar bestaande lotnummer te handhaven en/of tenzij de deelnemer meespeelt met een afwijkend lotnummer als bedoeld in artikel 3.1. Een verhuizing kan worden doorgegeven op een van de volgende manieren: telefonisch, schriftelijk, via het contactformulier op de website of via de persoonlijke pagina van de deelnemer. Deelnemers ontvangen een bevestiging op schrift (per normale post dan wel per e-mail) van een door hen opgegeven verhuizing. Vermelding van het nieuwe lotnummer op het bankrekeningafschrift van de deelnemer geldt als een schriftelijke bevestiging van de ingangsdatum van de verhuizing: met ingang van de trekking vermeld op het bankrekeningafschrift speelt de deelnemer met het nieuwe lotnummer mee. Alle overige wijzigingen niet inhoudende een verhuizing (bijv. correcties in de naam van de deelnemer of wijziging van het e-mailadres) kunnen zowel schriftelijk, telefonisch of via de website worden doorgegeven en worden per eerstvolgende mogelijkheid van kracht.
 12. Een wijziging van gegevens zoals vermeld in dit artikel ontvangen door de Nationale Postcode Loterij N.V. resulteert in een wijziging in de gezamenlijke deelnemersadministratie zoals beschreven in artikel 1.4, met uitzondering van het bankrekeningnummer.
 13. Een wijziging van gegevens ontvangen door de VriendenLoterij N.V. geldt als mede ontvangen door de Nationale Postcode Loterij N.V. en kan consequenties hebben voor het lotnummer bij de Nationale Postcode Loterij. Zie lid 11.
 14. Gehele of gedeeltelijke beëindiging van deelname aangegaan tot wederopzegging kan door deelnemer op elk van de volgende wijzen plaatsvinden: a)schriftelijk (per brief), adres Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam; b)telefonisch via telefoonnummer 088 - 020 1010 of c) via de website www.postcodeloterij.nl/opzeggen. Het verzoek tot beëindiging dient voldoende identificeerbare gegevens te bevatten om door de Nationale Postcode Loterij N.V. verwerkt te kunnen worden.
 15. De opzegtermijn bedraagt – afhankelijk van het moment van opzegging -  maximaal één maand; indien de opzegging wordt gedaan als het incassoproces voor de eerstvolgende trekking(en) in gang is gezet of de incasso al heeft plaatsgevonden, zal aan die eerstvolgende trekking(en) alsnog worden deelgenomen. Indien de opzegging een nieuwe aanmelding voor deelname betreft en wordt gedaan als het incassoproces voor de eerste trekking daarvan nog niet in gang is gezet, zal aan die trekking niet worden deelgenomen; het lot/de loten worden dan per direct beëindigd (geannuleerd).  De deelnemer ontvangt een bevestiging van de beëindiging. Met de (gehele of gedeeltelijke) beëindiging van de deelname eindigt ook (geheel of gedeeltelijk) de door de deelnemer verstrekte machtiging om de maandelijkse inleg automatisch van zijn bankrekeningnummer af te schrijven.
 16. De Nationale Postcode Loterij N.V. is gerechtigd om naast de grond zoals vastgelegd in artikel 6 lid 7, de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende gevallen: a)kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen; b)onbetamelijk gedrag jegens de Nationale Postcode Loterij N.V. en/of haar medewerkers; c)(een redelijk vermoeden van)oneigenlijk gebruik. De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) op de hoogte worden gebracht op het bij de Nationale Postcode Loterij bekende adres.
 17. Een beëindiging op basis van het vorige lid geldt ingeval van gelijktijdige deelname aan de VriendenLoterij eveneens voor die loterij.
   

Artikel 6 Inleg

 1. De kosten van één lot – oftewel inleg – zijn:
 • Voor een lot met deelname zonder de StraatprijsVerdubbelaar EURO 13,00 (dertien EURO) per trekking.
 • Voor een lot met deelname met de StraatprijsVerdubbelaar met daarin een lottoeslag van EURO 1,25 (een EURO vijfentwintig EUROCENT) een totaalbedrag van EURO 14,25(veertien EURO en vijfentwintig EUROCENT) per trekking.
 1. De inleg (voor een lot met deelname met of zonder de StraatprijsVerdubbelaar) moet door een (nieuwe) deelnemer voorafgaand aan een trekking zo tijdig zijn voldaan dat hem het lotnummer genoemd in artikel 3 kan worden toegekend en/of het lotnummer op de trekkingslijst kan worden geplaatst. Ook gratis deelnemende loten worden met het toegekende lotnummer op de trekkingslijst geplaatst.
 2. De inleg van deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij wordt voorafgaand aan de maand waarin de desbetreffende trekking plaatsvindt, van het door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer afgeschreven. De afschrijving van de inleg van de deelnemer geschiedt op grond van een daartoe door de deelnemer aan de Nationale Postcode Loterij N.V. verstrekte machtiging.
 3. Mocht het afschrijven niet lukken dan wel de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer zijn teruggeboekt, dan is de Nationale Postcode Loterij N.V. bevoegd, maar niet verplicht ten behoeve van die trekking nog minimaal één incassopoging te doen plaatsvinden.
 4. Als geen afschrijving, om welke reden ook, kan plaatshebben/heeft plaatsgevonden, of de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, geldt dat niet geldig wordt deelgenomen aan de trekking waarvoor die afschrijving benodigd was.
 5. Indien de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, maar de Loterij hiervan niet tijdig voor de trekking op de hoogte is, dan wel na de trekking de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, wordt de deelnemer geacht geldig aan die trekking te hebben deelgenomen en blijft de deelnemer verplicht de inleg aan de Nationale Postcode Loterij te voldoen. Daarnaast kan de Nationale Postcode Loterij hiertoe kosten zoals incassokosten in rekening brengen.
 6. Indien ten behoeve van twee opeenvolgende trekkingen om welke reden dan ook geen inleg van de door de deelnemer opgegeven rekening kan worden afgeschreven of de afschrijving door of op initiatief van de deelnemer twee keer is teruggeboekt, kan de Nationale Postcode Loterij N.V. de deelname eenzijdig beëindigen. Indien de bank meldt dat incasso van het betreffende bankrekeningnummer met onmiddellijke ingang en definitief niet meer mogelijk is, wordt de deelname door de Nationale Postcode Loterij N.V. eenzijdig beëindigd. De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) op de hoogte worden gebracht op het bij de Nationale Postcode Loterij N.V. bekende adres.
 7. Bij elke afschrijving wordt door de Nationale Postcode Loterij N.V. vermeld onder welk lotnummer de deelnemer meespeelt, tenzij de situatie onder lid 9 hieronder zich voordoet. Deze afschrijving wordt door de Nationale Postcode Loterij N.V. beschouwd als deelnamebevestiging en het rekeningafschrift als deelnamebewijs, tenzij de afschrijving van de inleg ten behoeve van de betreffende trekking door of op initiatief van de deelnemer is teruggeboekt zoals beschreven in lid 5 hierboven. Indien aan een trekking wordt deelgenomen met een gratis lot, dan ontvangt de deelnemer daarvan schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) een bevestiging met daarin het lotnummer welke geldt als bewijs van deelname.
 8. Indien bij de aanvang, hervatting of uitbreiding van de deelname met betrekking tot de afschrijving van de inleg niet op het rekeningafschrift kan worden vermeld met welk lotnummer de deelnemer meespeelt (bijv. bij iDEAL-betaling) dan zal de Nationale Postcode Loterij N.V. de deelnemer per e-mail het lotnummer meedelen waarmee de deelnemer meespeelt zo spoedig mogelijk nadat de betaling heeft plaatsgevonden waarmee de deelname is bevestigd.
 9. Bij de afschrijving van de inleg van meerdere lotnummers wordt door de Nationale Postcode Loterij N.V. een willekeurige volgorde aangehouden.

Artikel 7 Winnende lotnummers

 1. De trekkingen van de Nationale Postcode Loterij N.V. zijn openbaar en vinden plaats onder notarieel toezicht. Daarvan wordt door de met het toezicht op de trekking belaste notaris proces-verbaal opgemaakt.
 2. De notaris ten overstaan van wie de trekking geschiedt, is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking te doen plaatsvinden.
 3. De notaris bepaalt de volgorde van de te trekken prijzen.
 4. Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt door de notaris een trekking plaats uit alle lotnummers die voor de betreffende trekking overeenkomstig dit reglement geldig deelnemen.
 5. Uitsluitend lotnummers waarmee geldig deelgenomen wordt aan de Nationale Postcode Loterij kunnen prijswinnend zijn.

Artikel 8 Prijzenpakket

 1. Elke maand publiceert de Nationale Postcode Loterij via door haar gekozen media het prijzenschema voor de eerstvolgende trekking.
 2. In één trekking kan een deelnemer meer dan één prijs winnen.
 3. Prijzen kunnen op postcode, wijkcode en/of op lotnummer getrokken worden. Bij prijzen die op lotnummer worden getrokken, kunnen alle overige loten in de postcode of de wijk van het winnende lot ook een prijs winnen of verdelen.
 4. Maandelijks dingen de deelnemers mee naar de PostcodeStraatprijs, waarbij elke deelnemer met een winnende postcode bepaald overeenkomstig dit reglement een prijs met een waarde groot EURO 12.500,=  (twaalfduizend vijfhonderd EURO)per lot wint.
 5. Indien voor de desbetreffende trekking de toeslag van de StraatprijsVerdubbelaar voor het lot is betaald, wordt de geldprijs (EURO 12.500,=) verdubbeld.
 6. Tot de prijzen kunnen uitnodigingen behoren voor het bijwonen van een opname van een (televisie)programma. Deelnemers kunnen ook op andere wijze dan door het winnen van een prijs hiertoe in de gelegenheid gesteld worden. Aan de uitnodiging kan een voorronde gekoppeld zijn. Elke deelnemer die op uitnodiging bij een (televisie)programma aanwezig is, maakt kans op extra geldprijzen, prijzen in natura of om als kandidaat in het (televisie)programma mee te spelen en daar geldprijzen en/of prijzen in natura te winnen. Alle deelnemers die niet bij een (televisie)programma zijn uitgenodigd, kunnen in de gelegenheid worden gesteld op een nader door de directie van de Postcode Loterij N.V. te bepalen wijze dezelfde prijzen te winnen als die in een (televisie)programma worden gewonnen.
 7. De KanjerPrijs is een prijs die onderdeel kan uitmaken van het prijzenpakket van de (reguliere en extra) trekkingen. Het aantal Kanjers wordt in het begin van het betreffende kalenderjaar bekendgemaakt. De exacte omvang van de betreffende prijs wordt voorafgaand aan de trekking bekendgemaakt.
 8. Uit alle in die betreffende maand deelnemende lotnummers wordt door de notaris het winnende lotnummer getrokken dat de winnende postcode bepaalt. Van de KanjerPrijs wordt de helft verdeeld onder alle in de bewuste trekking geldig meespelende loten in deze winnende postcode. De andere helft van de KanjerPrijs wordt verdeeld onder alle overige geldig deelnemende loten in de wijk met dezelfde cijfercombinatie als de winnende postcode.
 9. Het aandeel in de KanjerPrijs per lot wordt bepaald door het aantal KanjerPunten waarmee dit lot in de trekking van de  desbetreffende KanjerPrijs meespeelt.
 • Vanaf de trekking van de speelmaand januari van het jaar waarin de

trekking van de desbetreffende Kanjer plaatsvindt, worden tien Kanjerpunten toegekend per trekking waaraan geldig is deelgenomen ten behoeve van de KanjerPrijzen voor dat jaar.

 • Daarbij geldt dat bij verhuizing naar een nieuwe postcode, waardoor een ander lotnummer werd gekregen, de KanjerPunten die waren toegekend op het lotnummer waarmee vóór de verhuizing geldig werd meegespeeld aan het nieuwe lotnummer worden toegekend en dus meetellen voor het aandeel van het lot in de KanjerPrijs

10. Van elk meespelend lot wordt gedurende een kalenderjaar bij elke (reguliere en extra) trekking waaraan geldig is deelgenomen, beginnend bij de trekking van de maand januari, maximaal een bedrag van EURO 2,00 (twee EURO) gereserveerd voor de KanjerPrijzen.

 

Artikel 9 Toegevoegd spel

 1. Iedere deelnemer aan de Nationale Postcode Loterij speelt zonder extra kosten voor hem automatisch mee in het toegevoegde spel van de Nationale Postcode Loterij met hetzelfde lotnummer als waarmee hij aan het hoofdspel geldig deelneemt.
 2. De directie van de Nationale Postcode Loterij N.V. is gerechtigd te bepalen of en wanneer een toegevoegd spel zal plaatsvinden.
 3. Het prijzenpakket van het toegevoegde spel wordt door de Nationale Postcode Loterij vooraf vastgesteld en gepubliceerd via door haar gekozen media.
 4. De trekking van het toegevoegde spel vindt plaats onder toezicht van de notaris.

Artikel 10 Bericht aan deelnemers, uitkering prijzen

 1. De Nationale Postcode Loterij N.V. maakt de winnende lotnummers en de daarbij behorende prijzen binnen een week na de desbetreffende trekking door publicatie daarvan via door haar gekozen media bekend [moment van bekendmaking]. Prijzen kunnen gespreid over de maand bekendgemaakt worden.
 2. De Nationale Postcode Loterij N.V. is gerechtigd bij de in lid 1 bedoelde bekendmaking de voor de diverse prijzen in aanmerking komende winnaars per prijsklasse in aantal bekend te maken, alsmede de winnende lotnummers en de daarop gevallen prijzen.
 3. Aan de deelnemer van wie overeenkomstig het in dit reglement bepaalde is vastgesteld dat door hem een prijs of een combinatie van prijzen is gewonnen, zal het hem toekomende prijzengeld, tenzij het bepaalde in lid 4, 5 of 8 van dit artikel toepasselijk is, twee weken na de bekendmaking uiterlijk op de derde vrijdag na de dag van bekendmaking per bank worden uitbetaald.
 4. De in het vorige lid genoemde uiterlijke termijn van betaling kan door de directie van de Nationale Postcode Loterij N.V. zonder verdere aankondiging worden gewijzigd tot een maximum van 7 weken na bekendmaking. Alle prijzen worden uitgekeerd aan de deelnemers door overschrijving op het bankrekeningnummer waarvan de inleg voor de trekking werd afgeschreven naar de Nationale Postcode Loterij N.V. Indien aan een trekking is deelgenomen via een gratis lot wordt de prijs uitgekeerd op het opgegeven bankrekeningnummer. Indien de inleg voor de trekking werd voldaan door tussenkomst van een creditcardorganisatie wordt de prijs uitgekeerd op de wijze zoals deze organisatie heeft aangegeven.
 5. Prijzen in natura worden, indien van toepassing, afgeleverd op het bij de Nationale Postcode Loterij N.V. bekende adres. Indien dit adres niet blijkt te kloppen, wordt door de Nationale Postcode Loterij N.V. geen verdere actie ondernomen. De Nationale Postcode Loterij N.V. behoudt zich het recht voor om in plaats van aflevering aan huis distributiepunten met landelijke dekking in te richten voor prijzen in natura. De Nationale Postcode Loterij N.V. behoudt zich het recht voor om voor prijzen in natura met een waarde onder de EUR 25,= (vijfentwintig EURO) alternatieve prijzen, waaronder cadeaubonnen, uit te keren. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld tenzij dit expliciet is aangegeven.
 6. Indien een winnende deelnemer niet aan artikel 2.1 hierboven blijkt te voldoen, wordt de gewonnen prijs niet uitgekeerd.
 7. Indien er sprake is van een terugboeking van de inleg van een lot waarop een prijs/prijzen is/zijn gewonnen, behoudt de Nationale Postcode Loterij N.V. zich het recht voor om de gewonnen prijs/prijzen niet aan de betreffende deelnemer uit te keren, terug te vorderen, te verrekenen en/of de inleg alsnog te incasseren.
 8. Op prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, zal de kansspelbelasting door de Nationale Postcode Loterij N.V. worden ingehouden.
 9. Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan de Nationale Postcode Loterij N.V.
 10. Aan de door de Nationale Postcode Loterij N.V. gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend en deze zijn onder voorbehoud van typefouten en geslaagde en onherroepelijke incasso.

Artikel 11 Klachten

 1. Een uitlating van ongenoegen betreffende het handelen of nalaten van de Nationale Postcode Loterij N.V. - zoals klachten over het niet of verkeerd toekennen van een prijs -  moet op schrift en beargumenteerd - binnen één jaar na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van de Nationale Postcode Loterij N.V. Na de termijn van één jaar kan niet meer geklaagd worden. De klachtenprocedure van de Nationale Postcode Loterij N.V is hierop aanvullend van toepassing.

Artikel 12 Afgelasting en uitsluiting

De directie van de Nationale Postcode Loterij N.V. is gerechtigd een trekking uit te stellen of af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd in tenminste twee landelijke dagbladen met vermelding van de nieuwe datum van trekking. Bij definitieve afgelasting van een trekking zal de door de deelnemers betaalde inleg worden terugbetaald.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij N.V. is niet aansprakelijk voor vertraging dan wel fouten in de geautomatiseerde aanmelding van deelname, het weg- of zoekraken van ingevulde (elektronische) formulieren, kaarten, overmakingen, mededelingen van en aan deelnemers tijdens het verzenden daarvan via de post, internet of anderszins, evenals voor schade door (strafbare) handelingen van derden, zoals maar niet beperkt tot verlies en diefstal.
 2. De Nationale Postcode Loterij N.V. is niet aansprakelijk voor fouten, nalatigheden en/of wijzigingen in de gepubliceerde uitslagen en/of communicatie over (gepubliceerde) uitslagen en andere (algemene) informatie.
 3. De Nationale Postcode Loterij N.V. is niet aansprakelijk voor welke vertraging, of (foutieve) handelingen en/of nalatigheden dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij financiële of andere betrokken instellingen dan wel bij de deelnemer zelf. Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor de Loterij berust bij de deelnemer. De Nationale Postcode Loterij N.V. aanvaardt ter zake van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
 4. De Nationale Postcode Loterij N.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in het (geautomatiseerde) proces van de loterijtrekking.
 5. De Nationale Postcode Loterij N.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.
 6. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard door de Nationale Postcode Loterij N.V. voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van de Nationale Postcode Loterij N.V. liggende omstandigheden. Hieronder vallen – naast de wettelijke overmachtssituaties voor zover hierin nog niet inbegrepen – ook, maar niet beperkt tot, (foutieve) handelingen, nalatigheden of sluiting/faillissement van de door Nationale Postcode Loterij N.V. ingeschakelde derden (waaronder leveranciers) en uitstellen of annuleren van loterijactiviteiten en/of prijzenuitkering als gevolg van een (dreiging van) oorlog, (dreiging van) natuurrampen, staking, opstand, epidemie, pandemie, overheidsmaatregelen en/of overheidsadviezen en ernstige (ver)storingen in de bedrijfsvoering van de Nationale Postcode Loterij N.V. en/of de door haar ingeschakelde derden (waaronder leveranciers).

 

Artikel 14 Slotbepaling

 1. De vorige versie van het Deelnemersreglement van de Nationale Postcode Loterij N.V. (d.d. 1 december 2020) wordt per 16 augustus 2021 ingetrokken.