De Nationale Postcode Loterij volgt de gedrags- en reclamecode kansspelen.

NPL - 69

Dit reglement heeft als reglement van de Nationale Postcode Loterij d.d. 8 juli 2016 de instemming verkregen van de Kansspelautoriteit, en treedt in werking op 1 december 2016.

Artikel 1, Organisatie

1. De Nationale Postcode Loterij N.V., Van Eeghenstraat 70, 1071 GK Amsterdam, organiseert de Nationale Postcode Loterij.

2. De afdracht wordt aangewend ter verwezenlijking van doeleinden van algemeen belang, gelegen op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten, natuur en milieu, humanitaire hulpverlening, maatschappelijk, sociaal en cultureel werk, alsmede volksgezondheid. Hierbij kan een deelnemer aangeven aan welke begunstigde dient te worden afgedragen (de zogenaamde geoormerkte deelname). Doet de deelnemer dit niet, dan komt zijn inleg ten goede aan door de Nationale Postcode Loterij N.V. aangewezen begunstigde. Begunstigden kunnen eerst een bijdrage uit de opbrengst van de Nationale Postcode Loterij ontvangen als zij daartoe een overeenkomst met de Nationale Postcode Loterij N.V. gesloten hebben.

3. Van overheidswege wordt toezicht uitgeoefend op de Nationale Postcode Loterij N.V.. Bij de uitvoering voldoet de Nationale Postcode Loterij aan de van overheidswege gestelde eisen en aan de in de hierna te noemen vergunning gestelde voorschriften.

4. De vergunning verleend aan de Nationale Postcode Loterij N.V. door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit voor de uitvoering van de Nationale Postcode Loterij is op 25 november 2014 verleend onder kenmerk 8787.

5. Degene die deelneemt aan de Nationale Postcode Loterij is gebonden aan de bepalingen van dit reglement. Dit reglement kan worden gewijzigd na goedkeuring van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit. Een exemplaar van dit reglement, in zijn geldende vorm, is te vinden op www.postcodeloterij.nl en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de Nationale Postcode Loterij N.V. Het reglement ligt tevens ter inzage bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.

6. De deelnemersadministratie van de Nationale Postcode Loterij N.V. wordt tezamen gevoerd met die van de BankGiro Loterij N.V. en de VriendenLoterij N.V.. De gegevens van de deelnemer worden apart per Loterij geregistreerd. De deelnemersadministratie van de Nationale Goede Doelen Loterijen is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Degene die geen informatie van de Nationale Postcode Loterij wenst te ontvangen kan dat aan de Nationale Postcode Loterij schriftelijk, telefonisch of via internet doorgeven. Na een verwerkingsperiode zal degene niet meer worden aangeschreven op de hierbij doorgegeven gegevens.

Artikel 2, Voorschriften voor deelname

1. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen.

2. De Nationale Postcode Loterij N.V. is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.

Artikel 3, Speelwijze

1. De deelnemer aan de Nationale Postcode Loterij geeft op een in dit reglement voorziene wijze aan onder welke postcode hij wenst mee te spelen. Een postcode wordt gedefinieerd als iedere combinatie van 4 cijfers gevolgd door 2 letters, die een bestaande postcode in Nederland oplevert op het moment van opgave aan de Nationale Postcode Loterij. Ten overvloede kan dit dus zijn of de postcode van het postadres van de deelnemer indien de deelnemer dit duidelijk heeft opgegeven, of anders iedere andere door de deelnemer ingevulde postcode. De opgegeven combinatie dient een bestaande postcode te zijn. Vult de deelnemer geen postcode of een niet bestaande postcode in, dan geldt - tenzij het bepaalde in lid 4 van dit artikel toepasselijk is - de postcode behorend bij het door hem opgegeven adres als de postcode waarmee hij wenst deel te nemen.

2. Door de Nationale Postcode Loterij N.V. worden - tenzij in dit reglement anders is bepaald - aan de overeenkomstig het bovenstaande bepaalde postcode drie cijfers - van 001 t/m 499 - toegevoegd.

3. Per postcode of combinatie van 4 cijfers en 2 letters kunnen maximaal 499 loten worden uitgegeven aan één of meerdere deelnemers.

4. Bij overschrijding van het maximum van 499 loten per postcode zullen de deelnemers die ook in die postcode willen meespelen, maar dat niet kunnen doen omdat reeds 499 loten in de betreffende postcode zijn uitgegeven, eventueel deels, voorzover dat nodig is automatisch doorgeschoven worden naar de dichtstbijzijnde nog beschikbare postcode, met, zo mogelijk, handhaving van de eerste opgegeven letter; waarbij de lettercombinatie beslissend is - niet de cijfercombinatie - (zijn de oorspronkelijke letters van de postcode bijvoorbeeld AK, dan is de volgende combinatie AL. Is ook die combinatie bezet, dan geldt de combinatie AM als volgende; etc. tot en met AZ. Is ook de combinatie AZ bezet, dan is de volgende combinatie AA, waarna AB, AC, etc. tot en met AJ. Is ook die combinatie bezet, dan is de volgende combinatie BK, waarna BL, BM etc.).

5. De combinatie van postcode en drie door de vennootschap toegevoegde cijfers op de hiervoor, in de leden 1 en 2 omschreven wijze bepaald, is het lotnummer van de deelnemer. Dit lotnummer wordt de deelnemer door de Nationale Postcode Loterij N.V. meegedeeld.

6. Het lotnummer wordt bij de afschrijving van de inleg vermeld op het rekeningafschrift van de rekening waarvan de inleg voor deelname aan de Nationale Postcode Loterij wordt afgeschreven [moment van incasso]. Dit rekeningafschrift geldt als bewijs van deelname en betaling aan de Nationale Postcode Loterij, tenzij de afschrijving van de inleg ten behoeve van een trekking is teruggeboekt. Indien aan een trekking op een andere wijze dan omschreven onder artikel 5 lid 1 wordt deelgenomen, bijvoorbeeld met een gratis lot, dan ontvangt de deelnemer daarvan schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) een bevestiging met daarin het lotnummer welke geldt als bewijs van deelname.

7. Naast de maandelijkse trekkingen van de Nationale Postcode Loterij vindt eenmaal per jaar een extra trekking plaats. In de vergunning van de Nationale Postcode Loterij worden de maandelijkse trekkingen omschreven als ‘maandelijkse loterijen’, waar hierna in dit deelnemersreglement de term ‘trekking’ wordt gehanteerd wordt hiermee ‘loterij’ bedoeld. Vanaf de maandelijkse trekking van januari 2009 organiseert de Nationale Postcode Loterij 14 trekkingen per jaar, een ieder die vanaf die speelronde een nieuw lot aanschaft speelt met dit lot naast de maandelijkse trekkingen automatisch mee met de twee extra trekkingen per jaar. Vanaf de maandelijkse trekking van januari 2013 kan de Nationale Postcode Loterij 16 trekkingen per jaar organiseren.

Artikel 4, Speelgeheim

De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden worden bekend gemaakt.

Artikel 5, Aanvraag, wijziging en beëindiging deelname

1. Aanvragen voor deelname tot wederopzegging kan men doen door aan de Nationale Postcode Loterij N.V. schriftelijk, telefonisch of via internet een doorlopende machtiging tot automatische incasso af te geven op de door de Nationale Postcode Loterij aangegeven wijze. De deelnemer machtigt de vennootschap om de inleg voor zijn lot/loten tot wederopzegging van het door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer te incasseren. De deelname wordt binnen 5 werkdagen na opgave daarvan aan betrokkene schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) bevestigd. In deze bevestigingsbrief of e-mail wordt aangegeven in welke speelmaand de deelname aanvangt.

2. De Nationale Postcode Loterij N.V. behoudt zich het recht voor niet goed leesbare of niet volledige aanvragen voor deelneming niet te verwerken en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen.

3. Indien incasso van het inleggeld van het opgegeven bankrekeningnummer in de eerste maand van deelname niet mogelijk is, is de Loterij bevoegd maar niet verplicht die deelname als niet tot stand te zijn gekomen te beschouwen. De deelnemer wordt hiervan schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) op de hoogte gebracht op het bij de Loterij bekende (e-mail)adres.

4. Deelname is ook mogelijk door middel van gratis loten. Per speelmaand kan een deelnemer met maximaal 3 gratis loten aan de trekking deelnemen.

5. Met inachtneming van het hierna in artikel 6 bepaalde geldt dat deelnemer hij is die zich verplicht heeft tot wederopzegging aan elke trekking van de Nationale Postcode Loterij deel te nemen én de Nationale Postcode Loterij N.V. gemachtigd heeft de daartoe benodigde inleggelden van zijn bankrekening af te schrijven én wiens lotnummer(s) is (zijn) bepaald overeenkomstig artikel 3 van dit reglement. In geval bestaande deelnemers, die zich conform dit artikel hebben aangemeld, via de telefoon en/of internet meer loten hebben aangevraagd zal de overeenkomstige inleg op basis van artikel 6.1 automatisch van het opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. In dat geval wordt de mutatie in het deelnemersbestand binnen 5 werkdagen na opgave daarvan aan betrokkene schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) bevestigd.

6. Bij fouten en gebreken, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot drukfouten en zetfouten, die bij het vervaardigen van formulieren, kaarten of loten zijn ontstaan waardoor deelname aan de loterij onmogelijk is, ontvangt degene die wilde deelnemen - op zijn verzoek of op initiatief van de Nationale Postcode Loterij N.V. - het door hem betaalde inleggeld retour en neemt hij niet deel aan welke trekking ook. Aanspraken anders dan het betaalde inleggeld kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen jegens de Nationale Postcode Loterij N.V. niet geldend maken. Zowel de deelnemer als de Nationale Postcode Loterij N.V. zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van geconstateerde fouten en gebreken op de hoogte te stellen.

7. De deelnemer dient er voor zorg te dragen dat de Loterij beschikt over de juiste naam- en adresgegevens. Een adreswijziging die is ontvangen door de Nationale Postcode Loterij N.V. resulteert in een wijziging in de gezamenlijke deelnemersadministratie zoals beschreven in artikel 1 lid 6.

8. Wijzigingen en/of correcties in naam en/of adres van de deelnemer kunnen schriftelijk worden doorgegeven of via de website van de Nationale Postcode Loterij N.V., maar worden in dat geval uitsluitend verwerkt indien de deelnemer de wijziging doorgeeft via zijn persoonlijke pagina van de website en zich via zijn gebruikersnaam/wachtwoord heeft geïdentificeerd. De wijziging is eerst van kracht voor de trekking in de maand volgend op de maand waarin de wijziging door de Nationale Postcode Loterij N.V. aan de deelnemer is bevestigd (waarbij de datum van verzending door de postverspreider van de door de vennootschap aangebrachte wijziging dan wel het e-mailbericht verzonden door de vennootschap beslissend is).

9. Een deelnemer van wie een volledig bericht van verhuizing door de Nationale Postcode Loterij N.V. is ontvangen zal bij de eerstkomende trekking waarvoor dit mogelijk is een nieuw postcodelotnummer toegewezen krijgen overeenkomstig het in artikel 3 van dit reglement bepaalde; tenzij de deelnemer uitdrukkelijk verzocht heeft in het volledige bericht van verhuizing het bestaande lotnummer te handhaven. In geval een verhuizing per telefoon aan de Nationale Postcode Loterij N.V. is opgegeven, geldt deze opgave eerst als een bericht van verhuizing in de zin van dit reglement nadat door de Nationale Postcode Loterij N.V. een bevestiging op schrift (per normale post dan wel per e-mail) aan de deelnemer is verzonden. Vermelding van het nieuwe lotnummer op het bankrekeningafschrift van de deelnemer geldt als een schriftelijke bevestiging.

10. Hetgeen in de leden 8 en 9 van dit artikel is aangegeven is gezien artikel 1 lid 6 eveneens van toepassing indien dit verzoek wordt ontvangen door de VriendenLoterij N.V. of de BankGiro Loterij N.V.. Een verzoek ontvangen door een van deze entiteiten geldt als mede ontvangen door de Nationale Postcode Loterij N.V..

11. Vanaf de maandelijkse trekking van januari 2009 organiseert de Nationale Postcode Loterij 14 trekkingen per jaar. Een ieder die op dat moment reeds deelnemer is aan de Nationale Postcode Loterij kan vanaf die speelronde aangeven met zijn bestaande lot/loten mee te willen spelen met de 14 trekkingen per jaar. Vanaf de maandelijkse trekking van januari 2013 kan de Nationale Postcode Loterij 16 trekkingen per jaar organiseren.

12. Gehele of gedeeltelijke beëindiging van deelname aangegaan tot wederopzegging kan door deelnemer op elk van de volgende wijzen plaatsvinden: a) schriftelijk (per brief), adres Van Eeghenstraat 70, 1071 GK Amsterdam; b) telefonisch via telefoonnummer 0900-3001500 (0,50 cent per gesprek) of c) via het webformulier op de website www.postcodeloterij.nl/opzeggen. Een schriftelijke beëindiging van de deelname dient ondertekend te worden door de deelnemer en voorzien te zijn van diens voor- en achternaam en lotnummer(s) teneinde de beëindiging te kunnen verwerken. De opzegtermijn bedraagt een maand. De deelnemer ontvangt een bevestiging van de beëindiging. Met de (gehele of gedeeltelijke) beëindiging van de deelname eindigt ook (geheel of gedeeltelijk) de door de deelnemer verstrekte machtiging om de maandelijkse inleg automatisch van zijn bank/gironummer af te schrijven.

13. De Nationale Postcode Loterij N.V. is gerechtigd om naast de grond zoals vastgelegd in artikel 6 lid 7, de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende uitzonderlijke gevallen: a) kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen;b) onbetamelijk gedrag jegens de Nationale Postcode Loterij en/of haar medewerkers; c) (een redelijk vermoeden van) misbruik of fraude. De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) op de hoogte worden gebracht op het bij de Nationale Postcode Loterij bekende adres.

Artikel 6, Inleg

1. De kosten van één lot - hierna ook inleg te noemen - zijn:

- Voor een lot met deelname zonder de StraatprijsVerdubbelaar EUR 11,75 (EUR elf vijfenzeventig) per trekking.

- Voor een lot met deelname met de StraatprijsVerdubbelaar met daarin een lottoeslag van EUR 1,25 (EUR een vijfentwintig) een totaalbedrag van EUR 13,- (EUR dertien )per trekking.

2. Inleg (voor een lot met deelname met of zonder de StraatprijsVerdubbelaar) moet door een (nieuwe) deelnemer voorafgaand aan een trekking zo tijdig zijn voldaan dat hem het lotnummer genoemd in artikel 3 kan worden toegekend en/of het lotnummer op de trekkingslijst kan worden geplaatst. Ook gratis deelnemende loten worden met het toegekende lotnummer op de trekkingslijst geplaatst.

3. De inleg van deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij wordt voorafgaand aan de maand waarin de desbetreffende trekking plaatsvindt, van de door de deelnemer opgegeven bankrekening afgeschreven. De afschrijving van de inleg van de deelnemer geschiedt op grond van een daartoe door de deelnemer aan de vennootschap verstrekte machtiging.

4. Mocht het afschrijven niet lukken dan wel de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer zijn teruggeboekt, dan is de Nationale Postcode Loterij N.V. bevoegd, maar niet verplicht ten behoeve van die trekking nog minimaal één incassopoging te doen plaatsvinden.

5. Als geen afschrijving, om welke reden ook, kan plaatshebben, of de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, geldt dat niet geldig kan worden/is deelgenomen aan de trekking waarvoor die afschrijving benodigd was. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op uitbetaling van een eventueel gewonnen prijs.

6. Indien de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, maar de Loterij hiervan niet tijdig voor de trekking op de hoogte is dan wel na de trekking de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, wordt de deelnemer geacht geldig aan die trekking te hebben deelgenomen en blijft de deelnemer verplicht de inleg aan de Nationale Postcode Loterij te voldoen. Daarnaast kan de Nationale Postcode Loterij hiertoe kosten zoals incassokosten in rekening brengen.

7. Indien twee opeenvolgende trekkingen om welke reden dan ook geen inleg van de door de deelnemer opgegeven rekening kan worden afgeschreven of de afschrijving door of op initiatief van de deelnemer twee keer is teruggeboekt, kan de Nationale Postcode Loterij N.V. de deelname eenzijdig beëindigen. Indien de bank meldt dat incasso van het betreffende bankrekeningnummer met onmiddellijke ingang en definitief niet meer mogelijk is, wordt de deelname door de Loterij eenzijdig beëindigd. De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) op de hoogte worden gebracht op het bij de Nationale Postcode Loterij bekende adres.

8. Indien de deelnemer hiermee akkoord gaat kan de inleg per kwartaal of andere combinatie van maanden worden afgeschreven. In dit geval zal afschrijving plaatsvinden in de maand voorafgaande aan het kwartaal of andere combinatie van maanden waarin de trekkingen plaatsvinden. Indien de deelnemer gedurende het kwartaal of andere combinatie van maanden waarvoor is geïncasseerd opzegt, zal het inleggeld voor de trekkingen waarin de deelnemer niet meer wenst mee te spelen worden gerestitueerd dit met uitzondering van het inleggeld voor het eerste kwartaal of andere combinatie van maanden van de deelname aan de Nationale Postcode Loterij.

9. Bij elke afschrijving wordt door de Nationale Postcode Loterij N.V. vermeld onder welk lotnummer de deelnemer meespeelt. Deze afschrijving wordt door de Nationale Postcode Loterij N.V. beschouwd als deelnamebevestiging en het rekeningafschrift als deelnamebewijs, tenzij de afschrijving van de inleg ten behoeve van de betreffende trekking door of op initiatief van de deelnemer is teruggeboekt. Indien aan een trekking wordt deelgenomen met een gratis lot dan wel een eenmalig lot, dan ontvangt de deelnemer daarvan schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) een bevestiging met daarin het lotnummer welke geldt als bewijs van deelname.

10.De Nationale Postcode Loterij N.V. kan andere betalingswijzen accepteren zoals betaling via internet bankieren of credit card. In deze gevallen kan een bevestiging per e-mail met daarin het lotnummer als deelnamebewijs gelden.

11.Bij de afschrijving van de inleg van meerdere lotnummers wordt door de Nationale Postcode Loterij N.V. een willekeurige volgorde aangehouden.

Artikel 7, Losse verkoop

1. Aan de Nationale Postcode Loterij kan in afwijking van artikel 5 worden deelgenomen door de aankoop van een of meer deelnamebewijzen (loten) bij een verkooppunt. Door de directie van de Nationale Postcode Loterij N.V. zal vier weken voorafgaand aan de trekking worden bepaald en bekendgemaakt of voor de desbetreffende trekking deelnamebewijzen door middel van losse verkoop kunnen worden gekocht. Gedurende de verkoopperiode voorafgaand aan die betreffende trekking kunnen deelnamebewijzen, voor zover voorradig en van toepassing, worden gekocht bij de door de Nationale Postcode Loterij daartoe aangewezen verkooppunten.

2. Na volledige betaling van de inleg voor het lot met verdubbelaar zoals vastgelegd onder artikel 6 lid 1 wordt een deelnamebewijs door het verkooppunt afgegeven aan de deelnemer. In afwijking van artikelen 3 lid 6 en 6 lid 9 geldt dit deelnamebewijs als deelnamebevestiging. Deelgenomen wordt met het lotnummer als omschreven in artikel 3, welke is vermeld op het deelnamebewijs. Het is aan de deelnemer om te controleren of op het deelnamebewijs het gewenste en volledige lotnummer is vermeld. 

3. In aanvulling op artikel 8 lid 6 kunnen loten gekocht via losse verkoop prijswinnend zijn indien de inleg voor het lot is betaald en deze, indien van toepassing, door de deelnemer, na aankoop van het lot, is geactiveerd.

4. De deelnemer dient zelf aan de hand van de bekendmaking van de winnende nummers te controleren of een prijs is gevallen.

5. De Nationale Postcode Loterij bepaalt op welke wijze gewonnen prijzen kunnen worden verkregen. De wijze waarop prijzen kunnen worden verkregen wordt door de Nationale Postcode Loterij op de achterzijde van de bij de verkooppunten verstrekte deelnamebewijzen uiteengezet. Elk lotnummer kan eenmaal worden geregistreerd. Uitsluitend de aanbieder van dat deelnamebewijs heeft recht op uitbetaling van de op het lotnummer gevallen prijs. Prijzen boven een bedrag van €10.000,- per deelnamebewijs zijn eerst betaalbaar na verificatie van het deelnamebewijs door de Nationale Postcode Loterij. De aanbieder van het deelnamebewijs dient hiertoe voorafgaand contact op te nemen met het hoofdkantoor.

6. Uitreiking van prijzen in natura vindt plaats op de vooraf door de Nationale Postcode Loterij bepaalde wijze. Artikel 12 lid 10 is eveneens van toepassing.

7. Er kunnen geen uitbetalingen plaatsvinden op naam en rekeningnummer van een ander dan de aanbieder van het deelnamebewijs. Indien een winnaar niettemin gebruik maakt van een tussenpersoon doet de winnaar dat op eigen risico. Nationale Postcode Loterij mag er op vertrouwen dat aanbieder bevoegd is over het deelnamebewijs te beschikken.

8. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd de uitbetaling van een prijs op te schorten indien de Nationale Postcode Loterij gerechtvaardigde twijfels heeft over het recht van de aanbieder van het deelnamebewijs over het deelnamebewijs en/of de prijs te beschikken. De Nationale Postcode Loterij behoudt dit recht in ieder geval gedurende een (gerechtelijk) onderzoek naar de gegrondheid van die twijfels. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd de uitbetaling van een prijs te weigeren indien uit onderzoek is gebleken dat een derde recht heeft op het deelnamebewijs en/of de prijs.

9. Er vindt onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid uitbetaling plaats in geval van verloren gegane deelnamebewijzen. Het risico van het zoekraken of verloren gaan van deelnamebewijzen nadat deze in het bezit zijn gekomen van de deelnemer, berust bij de deelnemer.

10.Uitbetaling op beschadigde deelnamebewijzen kan na onderzoek en goedkeuring door de Nationale Postcode Loterij uitsluitend plaatsvinden ten kantore van de Nationale Postcode Loterij.

Artikel 8, Winnende lotnummers

1. Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt dertien keer per jaar een trekking plaats, twaalf maandelijkse trekkingen plus één extra trekking [moment van trekking]. Vanaf de maandelijkse trekking van januari 2009 organiseert de Nationale Postcode Loterij 14 trekkingen per jaar, een ieder die vanaf die speelronde een nieuw lot aanschaft speelt met dit lot naast de twaalf maandelijkse trekkingen automatisch mee met de twee extra trekkingen per jaar. Vanaf de maandelijkse trekking van januari 2013 kan de Nationale Postcode Loterij 16 trekkingen per jaar organiseren.

2. De trekking en prijsbepaling zijn openbaar en vinden plaats onder notarieel toezicht. Daarvan wordt door de met het toezicht op trekking en prijsbepaling belaste notaris proces-verbaal opgemaakt.

3. De notaris ten overstaan van wie de trekking en prijsbepaling geschiedt, is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking/prijsbepaling ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking/prijsbepaling te doen plaatsvinden.

4. De notaris bepaalt de volgorde van de te trekken prijzen.

5. Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt door de notaris een trekking plaats uit alle lotnummers die voor de betreffende trekking overeenkomstig dit reglement geldig deelnemen.

6. Uitsluitend lotnummers waarmee geldig deelgenomen wordt aan de Nationale Postcode Loterij kunnen prijswinnend zijn.

Artikel 9, Prijzenpakket

1. Algemene Bepalingen:

1.1 Elke maand publiceert de Nationale Postcode Loterij via door haar gekozen media – internet, teletekst en periodieken - het prijzenschema en de verdeling van de KanjerPrijs voor de eerstvolgende trekking.

1.2 In één trekking kan een deelnemer meer dan één prijs winnen.

2. Maandelijkse Prijzen:

2.1 Elke maand dingen de deelnemers mee naar prijzen van EUR 3,= tot en met prijzen van EUR 1.000,=.

2.2 Daarnaast dingen de deelnemers mee naar de PostcodeStraatprijs, waarbij elke deelnemer met een postcode bepaald overeenkomstig dit reglement een prijs met een waarde groot EUR 12.500,= per lot wint.

2.3 Indien voor de desbetreffende trekking de toeslag van de StraatprijsVerdubbelaar voor het lot is betaald wordt de geldprijs (EUR 12.500,=) verdubbeld.

2.4 Naast de prijzen genoemd in dit artikel worden regelmatig extra prijzen en prijzen in natura ter beschikking gesteld. Deze prijzen kunnen eveneens op een universum getrokken worden welke groter is dan het aantal geldig uitgegeven lotnummers. Bij prijzen die op lotnummer getrokken worden, kunnen alle overige loten in de postcode of de wijk van het winnende lot ook een prijs winnen of verdelen.

3. Prijzen in televisieprogramma’s:

3.1 Tot deze prijzen kunnen ook uitnodigingen behoren voor het bijwonen van een opname van een televisieprogramma of een ander programma. Elke genodigde die bij een televisieprogramma aanwezig is maakt kans op extra geldprijzen, prijzen in natura of om als kandidaat in het televisieprogramma mee te spelen en daar geldprijzen en/of prijzen in natura te winnen.

3.2 Alle deelnemers die niet bij een televisieprogramma zijn uitgenodigd, kunnen in de gelegenheid worden gesteld dezelfde prijzen te winnen als die in een televisieprogramma worden gewonnen. Hiertoe kan aan alle lotnummers door de Nationale Postcode Loterij at random een extra nummer worden toegevoegd. Dit extra nummer kan niet worden gewijzigd. Deze nummers corresponderen met het nummer waarmee in het televisieprogramma wordt gespeeld. Het extra nummer wordt op de persoonlijke pagina van de deelnemer vermeld.

Uit de bestaande lotnummers die met hetzelfde extra nummer meespelen als waarmee de uiteindelijke finalist in het in dit artikellid bedoelde televisieprogramma de prijs wint, wordt door de notaris een lotnummer getrokken. Dit lotnummer wint, mits de rechthebbende daarop geldig deelneemt aan de Nationale Postcode Loterij, dezelfde prijs als door de uiteindelijke finalist in het televisieprogramma is gewonnen.

Daarnaast kan onder alle geldig deelnemende loten met dezelfde postcode als waarmee de uiteindelijke finalist meespeelt een zelfde geldbedrag worden verdeeld als deze finalist in het televisieprogramma wint. Elk geldig deelnemend lot in die postcode, uitgezonderd het lot waarmee de winnende finalist de uitnodiging voor het televisieprogramma heeft gewonnen, deelt gelijk mee in deze prijs.

4. KanjerPrijs

4.1 De KanjerPrijs is een prijs die onderdeel kan uitmaken van het prijzenpakket van de reguliere en extra trekkingen. Het aantal Kanjers wordt in het begin van het betreffende kalenderjaar bekendgemaakt. De exacte omvang van de betreffende prijs wordt voorafgaand aan de trekking bekendgemaakt.

4.2 Uit alle in die betreffende maand deelnemende postcodelotnummers wordt door de notaris het winnende postcodelotnummer getrokken dat de winnende postcode bepaalt. Van de KanjerPrijs wordt de helft verdeeld onder alle in de bewuste trekking geldig meespelende loten in deze winnende postcode. En de andere helft van de KanjerPrijs onder alle overige geldig deelnemende loten in de wijk met dezelfde cijfercombinatie als de winnende postcode.

4.3 Het aandeel in de KanjerPrijs per lot wordt bepaald door het aantal KanjerPunten waarmee dit lot in de trekking van de desbetreffende KanjerPrijs meespeelt.

 • Vanaf de trekking van de speelmaand januari van het jaar waarin de trekking van de desbetreffende Kanjer plaatsvindt, worden tien Kanjerpunten toegekend per trekking waaraan geldig is deelgenomen ten behoeve van de KanjerPrijzen voor dat jaar.
 • Daarbij geldt dat bij verhuizing naar een nieuwe postcode, waardoor een ander postcodelotnummer werd gekregen, de KanjerPunten die waren toegekend op het lotnummer waarmee vóór de verhuizing geldig werd meegespeeld aan het nieuwe postcodelotnummer worden toegekend en dus meetellen voor het aandeel van het lot in de KanjerPrijs.

4.4 Van elk meespelend lot wordt gedurende een kalenderjaar bij elke reguliere en extra trekking waaraan geldig is deelgenomen, beginnend bij de trekking van de maand januari, maximaal een bedrag van EUR 2,00 gereserveerd voor de KanjerPrijzen.

4.5 Een KanjerPrijs kan ook in samenwerking met andere landen georganiseerd worden. De naam van de Prijs verschilt per land; in Nederland wordt de naam tijdig bekendgemaakt.

 • Ieder meespelend land legt een gelijk bedrag per lot in voor die KanjerPrijs;
 • De trekking van de prijs vindt plaats in een door de organisatoren in onderling overleg aan te wijzen land;
 • Voorafgaand aan de trekking van deze KanjerPrijs wordt de verdeling van de totale prijs over het winnende en andere deelnemende land(en) bekendgemaakt;

  Deze prijs wordt als volgt verloot:

  • Uit alle deelnemende postcodelotnummers uit alle deelnemende landen wordt door de notaris het winnende postcodelotnummer getrokken voor de hoofdprijs (voor de verdeling in Nederland zie 4.2);
  • Indien drie of meer landen meedoen wordt uit alle deelnemende postcodelotnummers van de resterende deelnemende landen door de notaris het winnende postcodelotnummer voor de tweede prijs getrokken en zo verder;
  • Voor het laatste land wordt uit alle deelnemende postcodelotnummers uit dat land door de notaris het winnende postcodelotnummer voor de laatste prijs getrokken.

   5. Extra Trekking:

   Iedere extra trekking van de Nationale Postcode Loterij heeft een aangepast prijzenpakket van tenminste EUR 1.000.000,= (één miljoen euro).

   Artikel 10, Promotioneel kansspel

   Indien men deelnemer wordt of met (een) extra lot(en) deel gaat nemen aan de Nationale Postcode Loterij kan de directie van de Nationale Postcode Loterij N.V. besluiten voor deze groep deelnemers extra prijzen ter beschikking te stellen welke geen deel uitmaken van het hiervoor uiteengezette reguliere prijzenpakket. Dit aanbod wordt van tevoren aan de (potentiële) deelnemer duidelijk gemaakt en kan alleen gewonnen worden door degenen die ingaan op het daarbij gegeven aanbod van de Nationale Postcode Loterij om met (een) (extra) lot(en) aan de Nationale Postcode Loterij deel te gaan nemen. Dergelijke extra prijzen worden de (potentiële) deelnemers aangeboden in de vorm van een promotioneel kansspel.

   Artikel 11, Wekelijkse trekking

   1. Iedere deelnemer aan de Nationale Postcode Loterij speelt zonder extra kosten voor hem automatisch mee in het toegevoegde spel van de Nationale Postcode Loterij met hetzelfde lotnummer als waarmee hij aan het hoofdspel geldig deelneemt.

   2. Het prijzenpakket wordt door de Nationale Postcode Loterij vooraf vastgesteld en gepubliceerd.

   3. Ook worden regelmatig extra prijzen in geld en prijzen in natura ter beschikking gesteld.

   4. De trekking vindt wekelijks plaats onder toezicht van de notaris. Daarbij geldt het principe ‘trekking met teruglegging’.

   Artikel 12, Bericht aan deelnemers, uitkering prijzen

   1. De Nationale Postcode Loterij N.V. maakt de winnende lotnummers en de daarbij behorende prijzen binnen een week na de desbetreffende trekking door publicatie daarvan via door haar gekozen media - internet, teletekst en periodieken - bekend [moment van bekendmaking]. Postcode- en wijkprijzen worden gespreid over de maand bekendgemaakt. De met de trekking belaste notaris houdt de nog niet bekendgemaakte winnende postcode- en wijkprijzen onder zich tot het moment van bekendmaking.

   2. De Nationale Postcode Loterij N.V. is gerechtigd na de in lid 1 bedoelde vaststelling de voor de diverse prijzen in aanmerking komende winnaars per prijsklasse in aantal bekend te maken, alsmede de winnende lotnummers en de daarop gevallen prijzen.

   3. Aan de deelnemer van wie overeenkomstig het in dit reglement bepaalde is vastgesteld dat door hem een prijs of een combinatie van prijzen is gewonnen, zal het hem toekomende prijzengeld, tenzij het bepaalde in lid 4, 5 of 8 van dit artikel toepasselijk is, twee weken na de bekendmaking uiterlijk op de derde vrijdag na de dag van bekendmaking per bank worden uitbetaald.

   4. Heeft een deelnemer aan een trekking deelgenomen met een lot waarop het - volledige - lotnummer door de vennootschap vooraf bindend is vermeld, dan wordt het hem toekomende prijzengeld aan hem betaald binnen twee weken nadat de deelnemer het winnende lot bij de Nationale Postcode Loterij N.V. heeft ingeleverd en zijn identiteit bekend heeft gemaakt.

   5. De in lid 3 van dit artikel genoemde derde vrijdag kan door de directie van de Nationale Postcode Loterij N.V. zonder verdere aankondiging worden gewijzigd in de negende vrijdag, indien zulks naar haar oordeel en dat van de met het toezicht op de desbetreffende trekking en prijsbepaling belaste notaris noodzakelijk is om te voorkomen dat een goed verloop van de trekking en/of de uitkering van gewonnen prijzen in gevaar wordt gebracht.

   6. Alle prijzen worden uitgekeerd aan de deelnemers door overschrijving op de bankrekening waarvan de inleg voor de trekking werd afgeschreven naar de Nationale Postcode Loterij. Indien aan een trekking is deelgenomen via een gratis lot wordt de prijs uitgekeerd op de opgegeven bankrekening. Indien de inleg voor de trekking werd voldaan door tussenkomst van een creditcardorganisatie wordt de prijs uitgekeerd op de wijze zoals deze organisatie heeft aangegeven.

   7. Prijzen in natura worden indien van toepassing afgeleverd op het bij de Loterij bekende adres. Indien dit adres niet blijkt te kloppen wordt door de Loterij geen verdere actie ondernomen. Overigens blijft ook voor deze prijzen artikel 12 lid 10 onverminderd van toepassing. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld tenzij dit expliciet is aangegeven.

   8. Indien er sprake is van een terugboeking van de inleg van een lot waarop een prijs/prijzen is/zijn gewonnen, behoudt de Nationale Postcode Loterij zich het recht voor om de gewonnen prijs/prijzen niet aan de betreffende deelnemer uit te keren, terug te vorderen, te verrekenen en/of de inleg alsnog te incasseren.

   9. Op prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen zal de kansspelbelasting door de Nationale Postcode Loterij N.V. worden ingehouden.

   10. Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan de Nationale Postcode Loterij N.V..

   11. Aan de door de Nationale Postcode Loterij gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend en deze zijn onder voorbehoud van typefouten en geslaagde en onherroepelijke incasso.

   Artikel 13, Reclameren

   1. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs - waaronder ook het toekennen van een te lage prijs - moeten - op schrift en beargumenteerd - binnen één jaar na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van de Nationale Postcode Loterij N.V. Na de termijn van één jaar kan niet meer gereclameerd worden.

   2. Indien de reclame door de directie van de Nationale Postcode Loterij N.V. wordt afgewezen en de deelnemer het daarmee niet eens is, zal de met het toezicht op de desbetreffende trekking belaste notaris als bindend adviseur over tijdig gedane reclames beslissen, zulks tenzij degene die reclameerde binnen 32 dagen nadat hij dat deed aan de Nationale Postcode Loterij te kennen heeft gegeven ervoor te kiezen over zijn reclame door de daartoe bevoegde rechter te laten beslissen, na desgewenst advies te hebben gevraagd aan de door de vennootschap te benoemen commissie van geschillen.

   Artikel 14, Afgelasting en uitsluiting

   De directie van de Nationale Postcode Loterij N.V. is gerechtigd een trekking uit te stellen of af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd in tenminste twee landelijke dagbladen met vermelding van de nieuwe datum van trekking. Bij definitieve afgelasting van een trekking zal de door de deelnemers betaalde inleg worden terugbetaald.

   Artikel 15, Aansprakelijkheid

   1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of zoekraken van ingevulde formulieren, kaarten, overmakingen, mededelingen van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via de post, internet of anderszins elke aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij N.V. is uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot diefstal e.d.. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door de Nationale Postcode Loterij N.V. voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van de Nationale Postcode Loterij N.V. liggende omstandigheden.

   2. De Nationale Postcode Loterij is niet aansprakelijk voor fouten en/of wijzigingen in de gepubliceerde uitslagen.

   3. De Nationale Postcode Loterij N.V. is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen.

   4. De Nationale Postcode Loterij N.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.