Over de loterijmarkt

Boodschap aan de informateur 

Dankzij de 4 miljoen huishoudens die trouw meedoen aan onze loterijen, kunnen de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij jaarlijks circa 500 miljoen euro aan goede doelen schenken. De komende periode zal in het kader van herstel een groot beroep op het maatschappelijk middenveld worden gedaan. Deze te leveren inspanning beschouwen wij als een gezamenlijke en wij zullen met behulp van ons loterijgeld graag hieraan bijdragen. Het toekomstige regeerakkoord kan ons hierbij helpen. Daarom doen wij drie concrete voorstellen voor een kansspelwetgeving met de hoogste maatschappelijke opbrengst: voeg fondsenwerving voor de samenleving toe als doelstelling kansspelbeleid, zorg voor een gelijk speelveld tussen loterijen en vergroot het onderscheid in wet- en regelgeving tussen veilige en risicovolle kansspelen.

Lees hieronder onze brief -en de daarbij behorende bijlagen- aan de informateur:

(PDF) Brief Goede Doelen Loterijen aan informateur ›

(PDF) Bijlage I bij Goede Doelen Loterijen aan informateur ›

(PDF) Bijlage II bij Goede Doelen Loterijen aan informateur ›

Boodschap aan het kabinet

De standpunten van de Nationale Postcode Loterij met betrekking tot de kansspelwetgeving kunt u hieronder downloaden.

{PDF} Kansspelwetgeving met de hoogste maatschappelijke opbrengst Nationale Postcode Loterij

Onderzoeken

De Goede Doelen Loterijen opereren met 2 vergunningen in de loterijmarkt. Alle loterijen in Nederland dragen (vanaf 1 januari 2020) minimaal 40% van de inleg af aan het algemeen belang. Er zijn twee uitzonderingen: de staatsloterij en de lotto. Zij dragen respectievelijk 15% en 18% af aan de samenleving. Onderstaande onderzoeken belichten vanuit verschillende perspectieven (markt-, economisch en Europeesrechtelijk onderzoek) waarom dit ongelijke speelveld grote gevolgen heeft voor de maatschappelijke opbrengst uit loterijen.

(PDF) Meedoen om te winnen ›

Onderzoeksbureau Blauw heeft onderzocht of mensen het verschil zien tussen de verschillende loterijen in Nederland en of er verschillende beweegredenen zijn om mee te spelen met bijv. de Staatsloterij of de Postcode Loterij. De conclusie is dat Nederlanders meedoen aan loterijen voor het winnen van een prijs en dit verschilt niet per type loterij. Ook is er sprake van verwarring over de verschillen tussen loterijen.

(PDF) De bijdrage van loterijen aan de welvaart ›

Dit rapport van SEO Economisch Onderzoek heeft gekeken naar de maatschappelijke impact van verschillende beleidsscenario’s voor aanpassing van het loterijenstelsel. De welvaartsanalyse laat zien dat invoering van uniforme regels voor loterijen met een afdrachtpercentage van 40 procent de welvaart positief stimuleert via de externe effecten van de afdrachten aan goede doelen. In een open stelsel zonder verplicht afdrachtpercentage verdwijnen deze positieve maatschappelijke baten en heeft alleen de speler voordeel door een hogere prijzenpot.

(PDF) Gelijke kansen op de kansspelmarkt ›

Professor Vedder van de Rijksuniversiteit Groningen concludeert in deze Europeesrechtelijke analyse dat het huidige beleid een ongelijk speelveld tot gevolg heeft tussen twee concurrenten. Dit wordt veroorzaakt doordat de Nederlandse Loterij profiteert van een gunstiger wettelijk kader. Dit ongelijk speelveld is onverenigbaar met de Europese regels inzake het vrije dienstenverkeer, liberalisatie en staatssteun.

(PDF) Novamedia/Postcode Lotteries: a game risk assessment ›

Professor Mark Griffiths is op het gebied van verslaving een van 's werelds meest vooraanstaande psychologen en onderzoekers. Dit onderzoek betreft een risicoanalyse van het spelconcept van de Postcode Loterij en kijkt daarbij naar alle vijf de landen waarin de Postcode Loterij momenteel opereert. Griffiths concludeert dat het Postcode Lotterij-spel een van de meest veilige spellen op de wereldwijde kansspelmarkt is. Ook vertoont het spelconcept geen specifieke aantrekkingskracht op personen die kenmerken van risicovol spelgedrag vertonen of minderjarigen.