Actievoorwaarden Prijzenpot 2023 actie

Over de actie: Wanneer u vóór 29 januari 2023 17.00 uur met de Postcode Loterij gaat meespelen, speelt u de 1e maand gratis mee. Bovendien ontvangt u gegarandeerd een HEMA cadeaukaart t.w.v. € 15,-  én maakt u direct kans op € 100.000,-. De direct te winnen geldprijs kan gedurende de gehele looptijd van de actie vallen en derhalve reeds gevallen zijn op het moment dat u gaat meespelen. Een eventueel gewonnen prijs krijgt u automatisch (op uw rekening gestort) nadat de eerste inleg van uw lot(en) succesvol is geïncasseerd.

Algemeen:

1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Januari Campagne 2023 (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.

2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Postcode Loterij Prijzenpot 2023.

3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.

5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij.

6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.

7. Deelnemers aan de Actie kunnen bellen naar een gratis telefoonnummer om kans te maken op een prijs en tijdens het gesprek wordt gevraagd of een aanbod tot deelname mag worden gedaan: De deelnemer zal tijdens het telefoongesprek gevraagd worden of de Nationale Postcode Loterij een aanbod mag doen tot deelnemen aan de Nationale Postcode Loterij. De deelnemer ontvangt dus alleen een aanbod van de Nationale Postcode Loterij indien hij aangeeft dit te willen.

Actie & Deelname

8. Door mee te gaan spelen in de Nationale Postcode Loterij maken deelnemers aan de Actie direct kans op € 100.000,-. Zij spelen in januari gratis mee en ontvangen een HEMA cadeaukaart t.w.v. € 15,-. Men kan deelnemen aan de Actie via postcodeloterij.nl/prijzenpot, postcodeloterij.nl/nieuwjaarslot of door te bellen met 0800-1155 of 0800-1580

9. Deelname aan de Actie is gratis.

10. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.

11. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de Vrienden Loterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

12. Alleen mensen die woonachtig zijn in Nederland, een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en een Nederlands IP-adres hebben kunnen deelnemen aan de Actie.

13. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.

14. De looptijd van de Actie is van 1 januari 2023, 02.00 uur tot en met 29 januari 2023, 17.00 uur. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

15. Iedere deelnemer mag maximaal 2 keer een actiecode activeren.

16. Iedere deelnemer kan naar aanleiding van deze Actie maximaal 2 (gratis) loten ten behoeve van het meespelen aan de Nationale Postcode Loterij activeren.

17. Winnaars moeten het originele winnende bewijs van deelname aan de Actie kunnen overleggen.

18. Iedere deelnemer heeft gedurende de Actie recht op 1 HEMA cadeaukaart per persoon t.w.v. € 15,- ongeacht het aantal loten waarmee u gaat meespelen gedurende de Actie.

19. Prijzen uit het prijzenpakket van deze Actie worden, evenals de incentive, alleen dan uitgekeerd als:

− binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de Nationale Postcode Loterij en;

− de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd.

Prijzen en trekking

20. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijs:

Prijs omschrijving

Aantal

winnaars

Bruto waarde

Kansspel belasting 29,5%

Netto waarde

(cons. waarde)

Geldprijs van € 100.000,-

1

€ 100.00,00

€ 29.500,00

€ 70.500,00

TOTAAL

1

€ 100.000,00

€ 29.500,00

€ 70.500,00

De totale consumentenwaarde van het beschikbare prijzenpakket is € 70.500,-.

De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.

21. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

- een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting uitbetaald;

- de Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.

22. Voorafgaand aan de Actie wordt de prijs door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan een transactievolgnummer toegekend. De prijs zoals vermeld in het prijzenoverzicht worden uitgekeerd als de transactievolgnummer waaraan betreffende prijs is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat het winnende transactievolgnummer niet geactiveerd is, dan wordt de prijs alsnog verloot onder de deelnemers van de Actie. De prijs uit de Actie is aldus gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden in week 10, 2023

23. De Nationale Postcode Loterij kan niet garanderen dat de prijs bij deelname aan de Actie niet allemaal reeds vergeven zijn: Het direct te winnen bedrag kan gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat het bedrag al gevallen kan zijn op het moment dat u instapt.

24. De winkans is ingeschat op 1 op 40.000. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.

25. De winnaar ontvangt in week 12, 2023 bericht d.m.v. brief, e-mail of telefoon.

26. De uitslagen zijn vanaf week 13, 2023 terug te zien op postcodeloterij.nl/uitslagen. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.

27. Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.

28. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.

29. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.

30. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.

31. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.

32. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.

33. De winnaar ontvangt uiterlijk 4 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs minus kansspelbelasting op zijn/haar bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.

34. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

35. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.

36. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunnen door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

37. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op postcodeloterij.nl/privacy.

Aansprakelijkheid

38. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.

39. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.

40. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.

41. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.

42. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.

43. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

44. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.

45. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

46. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.

Overige informatie

47. Alle (intellectuele eigendoms-) rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet (Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

48. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 1010 of via het contactformulier op de klantenservicepagina van de Nationale Postcode Loterij. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.