Toekenningscriteria Eenmalige schenkingen

De Postcode Loterij geeft over het algemeen meerjarige ongeoormerkte steun aan goede doelenorganisaties. De Raad van Commissarissen kan ook besluiten een deel van de opbrengst te bestemmen voor eenmalige schenkingen. De hoogte van deze opbrengst is afhankelijk van de beschikbare middelen na de afdracht aan bestaande en nieuwe vaste beneficiënten (zie ook ‘Criteria vast beneficiëntschap’).

Een eenmalige schenking kan worden aangevraagd voor institutionele versterking van de organisatie of bestemd zijn voor een specifiek plan of project. Voorwaarde is dat met de gevraagde bijdrage een duurzaam resultaat wordt gerealiseerd, en dat de richting van de besteding van de bijdrage goed is doordacht en onderbouwd (een aanvraag voor een project dient een heldere begroting te bevatten).

Om in aanmerking te komen voor een eenmalige schenking dient de aanvrager in ieder geval te voldoen aan de volgende criteria:

Werkzaam in de volgende sectoren:

  • Natuurbescherming, dierenbescherming, klimaat en milieu
  • Ontwikkelingssamenwerking & mensenrechten
  • Sociale cohesie in Nederland

Breed maatschappelijk draagvlak en publieke waardering

Het geld dat de Postcode Loterij uitkeert is afkomstig van het publiek dat meespeelt met de loterij. Het is daarom belangrijk dat de organisaties die voor dit goede doelen geld in aanmerking willen komen brede maatschappelijke steun krijgen. Dit meet de loterij af aan bijvoorbeeld de omvang van de eigen fondsenwerving of andere steun van derden, het aantal donateurs of leden of de aanwezigheid in het maatschappelijk debat.

Afkomstig uit het maatschappelijk middenveld

De Postcode Loterij steunt het liefst initiatieven die zijn ontstaan in het maatschappelijk middenveld.

Nationaal bereik 

De deelnemers van de Postcode Loterij komen uit heel Nederland en uit alle lagen van de bevolking. Daarom is een (op zijn minst) landelijke bereik voorwaarde voor ondersteuning.

Eigen fondsenwerving van minimaal 1 miljoen euro 

De minimale bijdrage van de Postcode Loterij bedraagt 500.000 euro. De bijdrage van de loterij dient in goede verhouding te staan tot de totale financieringsbehoefte en financiële positie van de aanvrager. De Postcode Loterij hanteert daarom als richtlijn om in aanmerking te komen voor een eenmalige schenking dat de aanvragende organisatie op jaarbasis zelf minimaal € 1 miljoen aan eigen fondsenwerving dient te genereren.

Gepassioneerde en professionele organisatie

De aanvragende organisatie moet een professionele organisatie zijn. Dat wil zeggen dat binnen de organisatie professionals werkzaam zijn, er een beleidsplan gemaakt is en de bestuurlijke organisatie op orde is, in de zin dat de organisatie goed, efficiënt en verantwoord geleid wordt. Vanzelfsprekend houdt de organisatie zich aan de bestaande codes die voor de sector zijn opgesteld (bijvoorbeeld de Code Wijffels en de VFI-richtlijnen) en zet zich in voor doeleinden van algemeen belang. De Postcode Loterij staat voor haar missie om fondsen te werven voor een groene en rechtvaardige wereld. De loterij ziet graag eenzelfde passie en bezieling bij haar beneficiënten. Daarnaast geeft de loterij de voorkeur aan organisaties die goede prestaties en ambitie laten zien op het gebied van ondernemerschap, innovatie en impact.

Stichting DOEN 

Organisaties die niet in aanmerking komen voor rechtstreekse steun van de loterij kunnen mogelijk ondersteuning krijgen van Stichting DOEN.

Met de jaarlijkse bijdrage van de Postcode Loterij ondersteunt DOEN initiatieven op het terrein van duurzame ontwikkeling en sociale cohesie. Zij werkt aanvullend op- en in het verlengde van de loterijen. Voor meer informatie zie: www.doen.nl

Voor meer informatie of advies kunt u zich richten tot de afdeling Goede Doelen (goededoelen@postcodeloterij.nl).