Vogelbescherming Nederland en Waddenvereniging

Holwerd aan Zee

Ons land wordt goed beschermd tegen de zee door dijken, maar die dijken hebben niet alleen maar voordelen. De zee is afgesneden van het achterland en er zijn geen natuurlijke  overgangen meer tussen land en water. Vissen kunnen daardoor bijvoorbeeld niet van de Waddenzee naar de Friese meren zwemmen om jongen te krijgen. Vogels hebben zo onvoldoende voedsel om hun jongen  groot te brengen. Het droomfondsproject Holwerd aan Zee gaat daar verandering in brengen. 

De achtergrond

Door de aanleg van polders en dijken is veel uniek leefgebied van vogels, vissen en planten verdwenen. In dit Droomfondsproject wordt daarom bij Holwerd de verbinding tussen de zee en het achterland hersteld, waardoor een uniek getijden-natuurgebied voor vogels en vissen ontstaat.  Dit gebeurt door het maken van een opening in de dijk met daarachter een meer met eb en vloed.  Niet alleen vissen en vogels profiteren hiervan. Het project zorgt door de ontwikkeling van toerisme en zilte landbouw ook voor economische kansen.

De aanpak

Een grote opening in de dijk met een getijdemeer daarachter is nog niet eerder gemaakt in Nederland. Het heeft dan ook heel wat voeten in aarde. Zo moet er een geul door de kwelder, het buitendijkse land, worden ontworpen, er moet een sluis in de dijk worden gemaakt en er moet een haventje bij het dorp komen. Daarnaast moet het meer met eilanden worden ontworpen en uitgegraven. Ook heel belangrijk is dat wordt voorkomen dat het meer achter de dijk  dichtslibt. Voordat de eerste schop in de grond gaat, moeten er dus heel veel onderzoeken gedaan worden en formele procedures worden doorlopen. Vanzelfsprekend moet er grond worden aangekocht. 

De bijdrage van de Postcode Loterij zorgt er, samen met financiering uit andere bronnen, voor dat het nieuwe natuurgebied vanaf 2024 bezocht kan worden door vogels, vissen én mensen. Bovendien levert het project lessen en inspiratie op om ook op andere plekken langs de kust de verbinding tussen land en zee te herstellen en zo nog meer bij te dragen aan natuurherstel.

Stand van zaken

Wie nu op de locatie komt, ziet vooral aardappelvelden, maar dat betekent niet dat er niets gebeurt. Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging en It Fryske Gea werken met de lokale Stichting Holwerd aan Zee, de provincie Fryslân , de gemeente en het waterschap keihard aan het realiseren van de droom. Die plannen worden steeds concreter: zo wordt er bepaald waar de doorgang door de dijk precies komt, hoe de visverbinding tussen het getijdemeer en de Friese kanalen en meren er uit komt te zien, hoe groot de vogeleilanden worden en wat voor soort boten er straks naar Holwerd kunnen varen. Heel recentelijk is er een grote stap gezet: de eerste 32 hectare grond is gekocht. Een belangrijke stap, want zonder grond geen Holwerd aan Zee. 

Begin 2021 start er een groot onderzoek naar het voorkomen van te veel slib in het meer. Dit onderzoek moet leiden tot het beste ontwerp van het meer en de geul door de kwelder naar de dijk. Eind 2021 ligt er dan naar verwachting een plan dat de jaren daarna kan worden uitgevoerd. Dan kunnen de graafmachines aan de gang.   

 

 

2019 - Vogelbescherming Nederland en Waddenvereniging: Holwerd aan Zee

Project
Uniek getijden-natuurgebied
Bijzonder project in
2019
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 15 miljoen