VluchtelingenWerk Nederland en de Postcode Loterij: helpen vluchtelingen aan een nieuw bestaan

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Als onafhankelijke organisatie zet VluchtelingenWerk zich in voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Zij moesten huis en haard ontvluchten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie.

VluchtelingenWerk Nederland wordt sinds 1990 door de Nationale Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft VluchtelingenWerk Nederland van de loterij 305,2 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.
Het geld dat VluchtelingenWerk ontvangt zet zij in voor de begeleiding van vluchtelingen tijdens hun asielprocedure en bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. De bijdrage van de Postcode Loterij waarborgt de onafhankelijkheid van VluchtelingenWerk en helpt om het werk voor vluchtelingen handen en voeten te geven.

VluchtelingenWerk Nederland

Thema's
Sociale Cohesie in Nederland
Gesteund sinds
1990
Totaal ontvangen
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 50.000.000

Hoe gaat VluchtelingenWerk Nederland te werk?

Individuele begeleiding tijdens de asielprocedure

VluchtelingenWerk Nederland licht asielzoekers voor over de asielprocedure en biedt in de opvangcentra juridische begeleiding en een luisterend oor. Tijdens de behandeling van de asielaanvraag analyseren medewerkers van VluchtelingenWerk ook het vluchtverhaal van de asielzoeker. Op basis van deze informatie adviseren zij de asielzoeker wat hij of zij kan doen om het asielverzoek te onderbouwen. Vervolgens heeft de asielzoeker gesprekken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die een medewerker van VluchtelingenWerk desgevraagd bijwoont. Asieladvocaten worden door VluchtelingenWerk ondersteund met een helpdesk, databank en publicaties.

Hulp bij integratie in Nederland

Als een vluchteling mag blijven, dan helpen de vrijwilligers van VluchtelingenWerk Nederland bij de eerste noodzakelijke stappen in onze ingewikkelde maatschappij. Vluchtelingen spreken dan nog amper Nederlands, maar moeten wel in korte tijd ongelooflijk veel regelen. Een nieuw bestaan opbouwen in een nieuw land valt niet mee. Dat geldt zeker voor een vluchteling, die vaak al een moeilijke periode achter de rug heeft en niet kan terugvallen op familie of vrienden. In dit doolhof wijzen vrijwilligers van VluchtelingenWerk vluchtelingen de weg naar instanties en bieden ondersteuning bij de inburgering en de eventuele aanvraag voor gezinshereniging.

Inzetten voor lobby en draagvlak voor vluchtelingen

De kracht van VluchtelingenWerk is dat de organisatie door de individuele begeleiding van vluchtelingen door vrijwilligers, precies weten wat er speelt in de praktijk. Zij zetten zich in voor een rechtvaardig asielbeleid en overleggen daarvoor regelmatig met politici, ministeries en andere betrokken instanties, ook op Europees gebied. Daarnaast zet VluchtelingenWerk zich in voor het vergroten van het draagvlak voor vluchtelingen in de Nederlandse maatschappij, het ondersteunen van de asieladvocatuur en een goed asiel- en integratiebeleid.

VluchtelingenWerkNederland_Hoe.jpg